Középkor Mohács után – Török berendezkedés

–     nem válik el a katonai és a polgári igazgatás

–     irányítás: budai pasák kezében

–     végvárak: zsoldoskatonák

–     szpáhik (lovaskatonák): szolgálat ® földesúri járandóságok

–     meghódított területek közvetlenül a szultánnak ill. szpáhiknak adóznak

–     járandóságokért az egész közösség felel; távollevők helyett is

–     törökök figyelembe veszik a korábbi királyi törvényeket

1. Adók

–     állami (szultán adója = rendkívüli hadiadó)

–     földesúri járandóságok (kapuadó, terménytized, szüretelési engedély, méhkastized, legelőadó, malomadó stb.)

–     állami robot (várépítés, fuvarozás)

–     kétféle adózó sáv:
– királyi, egyházi, földesúri adók (török hódítás előtti adók fele): végvárak
– magyar vármegyék: szervezet a hódoltságban

–     Elméletileg megállapított terheknél többet hajtanak be
– adóbérleti rendszer
– hadsereg felvásárlásai
– szpáhik adóemelései
– törököknek adott ajándékok
– gazdagok elrablása – váltságdíj

2. Lakosság

–     Mo. a Török Birodalom végvidéke, ezért nincs szervezett betelepítés.
Katonák, hivatalnokok, kereskedők, kézművesek ® elkülönülten; nem olvadnak be

–     megszállt területek népe megőrzi magyarságát; elszakadt országrészek kapcsolata nem szűnik meg

–     magyar birtokosok nem nyugszanak bele földjeiknek, jogaiknak elvesztésébe; adóztatási, igazságszolgáltatási, közigazgatási jogaikat igyekeznek érvényesíteni

–     parasztvármegyék: török-magyar ütközősáv

–     hódoltsági mezővárosok: fejlett önkormányzat – töröknek, magyarnak is adó, szolgáltatás

3. Török terjeszkedés elleni harc: végvári hálózat létrehozása

–     1532. Kőszeg Jurisics Miklós: elesik, de időt nyernek

–     1552. Temesvár Losonczy István: elesik

–     1552. Eger Dobó István, Bornemissza Gergely: győzelem

–     1566. Szigetvár Zrínyi Miklós: elesik

–     vár feladása: Veszprém, Hatvan, Lippa, Temesvár, Szolnok, Visegrád, Nógrád

–     harc halálig: Drégely, Szigetvár

–     1568. drinápolyi béke: fennálló helyzet rögzítése.
nagyobb hadjáratok szünetelnek, de a végvárak közti harcok állandósulnak.