Adózási alapfogalmak. Adóhatóságok és feladataik. Helyi adók és azok fajtái.

Adózási alapfogalmak

Adó: olyan szolgáltatás, amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához, a maga által megállapított mértékben közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel.

Adóztatás: adott országban adóztatni az állam jogosult.

Adóztató: az a szerv, amely törvény erejénél fogva adót szedni jogosult. Magyarországon adóztató az állam, illetve a helyi önkormányzat lehet.

Adózó: az a személy/szervezet, akire/amelyre a törvény adófizetési kötelezettséget ír elő.

Adóhatóság: az adóztatással kapcsolatos jogokat gyakorolják.

Adóhatóságok

  1. APEH és szervei
  2. Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei (VPOP)
  3. Önkormányzat jegyzője
  4. Illetékhivatal.

Feladatai:

–         adó megállapítása, beszedése, nyilvántartása

–         költségvetési támogatás nyilvántartása, kiutalása

–         egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék, TB járulék, baleseti járulék beszedése, nyilvántartása

–         adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése

–         adóztatás technikai feladatainak ellátása.

Helyi adók

Fogalma: azok az adók, amelyeket az önkormányzat az illetékességi területén szedhet.

Építményadó: Vagyonadó, amelynek tárgya a lakás és nem lakás célját szolgáló építmény.

Fizetésre kötelezett: aki az adó tárgyának a naptári év első napján a tulajdonosa, illetve vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén a jog gyakorlására jogosult.

Alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, vagy korrigált forgalmi értéke (az ingatlan piaci értékének 50%-a).

Mértéke: forintban, vagy %-ban meghatározott.

Telekadó: Az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földterületre vethető ki.

Fizetésre kötelezett: aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa, illetve vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén a jog gyakorlására jogosult.

Alapja: a telek m2-ben számított alapterülete, vagy korrigált forgalmi értéke.

Mértéke: forintban, vagy %-ban meghatározott.

Kommunális adó: Szedésének célja a település infrastruktúrájának fejlesztése, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok finanszírozása.

Magánszemélyek kommunális adója:

Fizetésre kötelezett: aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa, illetve        vagyoni joggal terhelt ingatlan esetén a jog gyakorlására jogosult, illetve bérleti          joggal rendelkező magánszemély.

Alapja: az önkormányzat közigazgatási területén lévő építmény, telek, bérleti    jog.

Mértéke: forintban meghatározott.

Vállalkozók kommunális adója: arra a vállalkozóra vonatkozik, aki az önkormányzat közigazgatási területén vállalkozás folytatására alkalmas székhellyel, telephellyel, részleggel rendelkezik.

Fizetésre kötelezett: a vállalkozó.

Alapja: a vállalkozó által foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai    állományi létszáma.

Mértéke: forintban határozzák meg.

Idegenforgalmi adó: ez az adó két jogcímen szedhető:

–         magánszemély által az önkormányzat közigazgatási területén eltöltött idő

–         a magánszemély az önkormányzat közigazgatási területén pihenésre, üdülésre alkalmas ingatlannal rendelkezik.

Alapja: tartózkodási idő alapján a megkezdett vendégéjszakák száma, illetve a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, valamint az építmény hasznos alapterülete.

Mértéke: személyenként és vendégéjszakánként törvényben meghatározott összeg, év/Ft/m2.

Helyi iparűzési adó:

Fizetésre kötelezett: aki az önkormányzat közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytat.

Állandó jellegű a tevékenység, ha a vállalkozó az önkormányzat illetékességi    területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik.

Ideiglenes jellegű a tevékenység, ha a vállalkozó piaci és vásározó            kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

Két adózói kör:

–         azok a magánszemélyek, akik az SZJA törvény szerint átalányadózást választottak

–         azok a magánszemélyek, akik vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, vagy kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülnek, illetve vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytatnak.

Mértéke: állandó jellegű tevékenység esetén az adóalap 2%-a, ideiglenes jellegű           tevékenység esetén naptári naponként legfeljebb 5000 Ft.

Adómentességek:

Építményadó alól mentes:

–         lakáshoz tartozó kiegészítő helyiség

–         szükséglakás

–         költségvetési szerv

–         közszolgáltató szervezet

–         egyház tulajdonában lévő építmény

–         szociális intézmény

–         egészségügyi és gyermekvédelmi intézmény

–         nevelési, oktatási intézmény

–         állattartást szolgáló épület, és a hozzá kapcsolódó raktárak

–         növénytermeléshez kapcsolódó tárolóépületek

Telekadó alól mentes:

–         közfeladatokat ellátó szervek tulajdonában, használatában lévő, építményadó alól mentes ingatlanhoz kapcsolódó teleknek az a része, amely egyébként adóköteles lenne

–         építési tilalom alatt álló telek

–         építményhez kapcsolódó teleknek az a része, amely nem haladja meg az előírt teleknagyságot.

Idegenforgalmi adó alól mentes:

–         18 év alatti, 70 év feletti magánszemély

–         az önkormányzat illetékességi területén lévő oktatási intézmény tanulója, vagy

–         szakmunkásképzésben vesz részt, vagy

–         kiküldetés alapján végez ott munkát, vagy

–         vállalkozási tevékenységet végez