Kategória: Nyelvtan érettségi tételek

A nyelvtan érettségi tételek a nyelvtani ismeretek elmélyítését és gyakorlását támogatják. A diákok áttekinthetik a nyelvtani szerkezeteket, a helyesírást és a fogalmazási képességeket. A nyelvtan érettségi tételekkel a diákok kibővíthetik nyelvi készségeiket és magabiztosan megállhatnak a nyelvi vizsgán.

Tömegkommunikáció és nyelvhasználat

Kommunikáció:tájékoztatást, közlést, információk cseréjét jelenti. Célja: –   tájékoztató szerep: a feladó valamit közölni akar a címzettel, valamiről tájékoztatni akarja. –   kifejező szerep: a feladó érzelmeit, hangulatát, érzéseit kívánja közölni. –   felhívó…

Metakommunikatív eszközök

Kommunikáció: hírközlés. Gondolatok cseréje valamilyen jelrendszer alapján. Ez a csere lehet: – nyelvi jel: írás (betűk, szavak, szószerkezetek, mondatok); lehet egy betűnek is közlésértéke (á,ú), amelyek indulatokat, érzelmeket fejeznek ki. –…

A stílus

A stílus eredeti jelentése: íróeszköz. Mai jelentése: gondolataink, érzéseink, szándékaink nyelvi eszközökkel való kifejezési módja. Minden ember (műveltségtől, szókincsétől, egyéniségétől, pillanatnyi hangulatától, lelkiállapotától függően) másképpen használja fel a nyelvi eszközöket, tehát…

A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése

Szinkrón:nyelv egy állapotát mutatja be egy időben egy helyen leíró szempontú, mindenkori jelent jellemzi/hangrendszer, szófaj/ Diakrón:A szinkrónok egymásra vetülése, történeti szempontú változás Nyelvi változás: • a nyelv folyamatosan változik kivétel a…

Szófajok rendszere, ige

A szó a nyelvnek az a legkisebb egysége, amelynek meghatározott hangalakja és meghatározott jelentése van. A hangalak az a betűsor, ami a jelentést felidézi bennünk. A szófajok kialakulása A későbbi fejlődés…

A szókészlet nagysága és rétegei

1., A szavak a beszélt nyelvnek, illetve az írott mondatnak az alkotóelemei. A világos gondolatközléshez ismernünk kell a helyes szórendet, a szótő és a toldalékok kapcsolódásait, a nyelvtani rendszert. 2., A…

Mai nyelvhasználataink jelenségei

1., A szavak tekintetében a mai modern nyelv korszerűsödésének eszköze a szóösszetételek (bankkölcsön, számítógép), szóképzés (megmásít, szerkesztőség), a szórövidülés (labor, fagyi, csoki), mozaikszavak pl.pártok neve és idegen szavak átvételével (progresszív, alternatív)….

A nyelvújítás korszaka, Kazinczy törekvései

1., A felvilágosodás következményeként Magyarországon a XVIII. szd. végén indult meg a magyar nyelv köznyelvvé válása. Bessenyei György a Bécsben élő testőr-író szembeszáll a latin nyelv egyeduralmával. Akadémia létrehozását sürgeti a…

Nyelvtörténet a honfoglalástól a XVI. szd.-ig

A honfoglalás idején már hoztuk magunkkal a népvándorlás korából a finnugor eredetű szavakat. Névmások: te, ő mi Számnevek: egy, hét, három Testrészek nevei: agy, fej, fül, száj, fog, szív, epe, vér…

A szöveg szerepe az élőbeszédben és az írásban

A szöveg szó 1835-ben fordult elő először a magyar-német zsebszótárban. Kazinczy idején keletkezett, nyelvújítási származékszó. Az előbeszédet közleménynek is nevezzük (kommunikáció). A kommunikáció menete a gondolat megfogalmazójától, vagy a feladótól megy…

A tudományos és a publicisztikai stílus

1., A tudomány a bennünket körülvevő világ jelenségeit, törvényszerűségét írja le és magyarázza. Mondataink szerkezete bármilyen lehet, de jobbára egyszerű mondatok és alárendelő összetett mondatok. Közülük a következtető és a magyarázó…

A tudományos vagy szakmai stílus

A tudomány a bennünket körülvevő világ jelenségeit, törvényszerűségét írja le és magyarázza. Mondataink szerkezete bármilyen lehet, de jobbára egyszerű mondatok és alárendelő összetett mondatok. Közülük a következtető és a magyarázó mondatok…