Házipénztár. Pénztári bizonylatok, nyilvántartások fajtái. Pénzforgalmi bankszámla.

Házipénztár

A gazdálkodó szerv működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, és egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség.

Pénztári forgalom: Készpénz bevételek és kiadások vállalkozáson belüli bonyolítása, a velük összefüggő bizonylatok forgalma, a pénztárban elhelyezett egyéb értékek kezelése, ki-és beáramlása.

Pénztárhelyiség: úgy kell kialakítani, hogy abban teljes biztonsággal tárolható legyen a készpénz és egyéb vagyoni érték.

2 záras páncélszekrény: a kulcsait a pénztáros, illetve a pénztárellenőr őrzi.

3 záras páncélszekrény: a kulcsait a pénztáros, a pénztárellenőr, és az azzal megbízott dolgozó őrzi.

Pénztáros: a készpénzt és a vagyoni értékeket kezeli és megőrzi, a pénz be- és kifizetéssel kapcsolatos pénzforgalmi tevékenységet látja el, nyilvántartásokat és elszámolásokat vezet, készpénzszükségletet határoz meg.

Utalványozásra jogosult: az utalványozás a kiadások teljesítése, a bevételek beszedése, az elszámolások elrendelése.

Pénztári számfejtő: olyan cégek alkalmazzák, ahol a napi házipénztári forgalommal kapcsolatos bizonyos feladatok elvégzésére a pénztárosnak nincs ideje.

Pénztárellenőr: ellenőrzi a pénztári bizonylatokat, a napi pénztári forgalmat tartalmazó pénztári jelentést, illetve a készpénzről és a vagyoni értékekről vezetett nyilvántartást.

A pénztári forgalom lebonyolítása:

 • pénztár ellátása készpénzzel
 • pénzszállítás
 • befizetések a pénztárba
 • kifizetések a pénztárból
 • személyi juttatások kifizetése
 • pénztárzárlat
 • pénztári nyilvántartások
 • pénztárjelentés
 • nyilvántartás az elszámolásra kiadott összegekről
 • értékpapír-nyilvántartás
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

Pénztári bizonylatok

Bevételi pénztárbizonylat: A bizonylaton szerepel a befizetés dátuma, a befizető neve, a befizetett összeg. 3 példányos, az első példány a könyvelés bizonylata, a második a befizető bizonylata, a harmadik a tömbben marad.

Kiadási pénztárbizonylat: A bizonylaton szerepel a kifizetés dátuma, a jogosult neve, a kifizetett összeg. 2 példányos, az első példány a könyvelés bizonylata, a második a tömbben marad.

Pénzforgalmi bankszámla

Bankszámlaszerződéssel létrehozott számla.

A hitelintézet a számlán a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközeit nyilvántartja, azok terhére kifizetési és átutalási megbízásokat teljesít, a számlatulajdonost értesíti a számla forgalmáról, egyenlegéről.

Elszámolási számla: A számlatulajdonos gazdasági tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. Határozatlan időre kötik.

Elkülönített betétszámla: A bank csak arra a célra teljesít fizetést, amilyen célra az elkülönített betétszámlán pénzt helyeztek el, illetve akinek a javára nyitották.

A bank kamatot ez esetben nem fizet.

Folyószámla: A bank a folyószámlán könyveli a számlatulajdonosok egymással szembeni követeléseit. Egyenlegét, illetve a tartozásokat és követeléseket a felek a közléstől számított 15 napon belül írásban kifogásolhatják.

Betétszámla: A hitelintézet szempontjából hitelszámla. A bank az összeget a betétesnek visszafizeti, és a betét után kamatot fizet.

Hitelszámla: Céljellegű, egyedi hitelcélokra, általában 1 évnél hosszabb lejáratra nyújtott hitel.

Telephelyi számla: A leányvállalat, a vállalat telephelye, fióktelepe a gazdasági tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmát önállóan bonyolítja le. A leányvállalatra az anyavállalat döntő befolyást gyakorol. Az anyavállalat egy másik vállalkozónál közvetetten meghatározó befolyást gyakorol.