Készpénznélküli fizetés. Külkereskedelemben használatos fizetési módok. Elektronikus fizetési eszközök.

Készpénznélküli fizetési formák

Egyszerű átutalás: A fizetés teljesítését a fizetésre kötelezett kezdeményezi, aki átutalási megbízást ad át bankjának. Aktív fizetési mód.

Folyamata:

  1. átutalási megbízás benyújtása
  2. a fizetésre kötelezett bankszámlájának megterhelése
  3. a pénz átutalása a jogosult bankjának
  4. a jogosult bankja jóváírja az összeget a jogosult bankszámláján
  5. a jogosult bankja értesíti a jogosultat az átutalásról
  6. a fizetésre kötelezett bankja értesíti ügyfelét az átutalásról.

Csoportos átutalás:            Azonos időben, azonos jogcímen több jogosultnak történő teljesítés. Értékhatár nincs megszabva.

Azonnali beszedési megbízás: A fizetést a jogosult kezdeményezi. A jogosult megbízza bankját, hogy az ő számlája javára, a fizetésre kötelezett számlájának terhére meghatározott pénzösszeget szedjen be. Értékhatár: minimum 20 000 Ft. Passzív fizetési mód. A jogosult értesíti a kötelezettet, hogy ellene azonnali beszedési megbízást nyújtott be.

Csoportos beszedési megbízás: A jogosult az azonos jogcímen őt illető követeléseiről csoportos beszedési megbízást nyújt be azzal, hogy követeléseit a bankszámlája javára, a fizetésre kötelezettek bankszámlája terhére szedje be.

Váltóbeszedési megbízás: A váltókövetelés jogosultja adja bankjának. A jogosult megbízza bankját, hogy követelését a váltóadós bankszámlájának terhére, és saját bankszámlája javára szedje be.

Határidős beszedési megbízás: A jogosult megbízza bankját, hogy számlája javára, a Kincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére a Kincstárral meghatározott összeget szedessen be.

Okmányos meghitelezés (akkreditív): A bank levélben kötelező fizetési ígéretet tesz az eladónak. Kedvezményezettje az eladó.       Szereplői a vevő, az akkreditívet nyitó bank és az eladó. A folyamatba beléphet az eladó bankja is, amely lehet:

  • avizáló bank (megvizsgálja és továbbítja az okmányokat)
  • igazoló bank (igazolja az akkreditívet)
  • fizető bank (az akkreditívet nyitó bank kéri fel fizetésre)
  • negociáló bank (az eladó felkérésére, saját költségére és kockázatára megveszi az eladótól az akkreditív okmányokat)

Lakossági folyószámla: A bank természetes személyeknek nyitja és vezeti. A folyószámla javára a bank befizetéseket és átutalásokat fogad el. A bank a megbízások teljesítéséért költséget számol fel, a számla egyenlege után kamatot fizet.

Külkereskedelemben használatos fizetési módok

Külkereskedelmi tevékenység a termékek, szolgáltatások exportja és importja.

Akkreditív

–         átruházható: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is megjelölhet

–         feltöltődő: lehetővé teszi a folyamatos szállítások lebonyolítását az eladó és a vevő között

–         back – to – back: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet jelent, ahol az első akkreditív fedezi a második akkreditívet

–         készenléti: azon a feltételezésen alapul, hogy a vevő eleget tesz fizetési kötelezettségének

Kereskedelmi hitellevél: A kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget, hogy az okmányok bármelyik birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget.

Okmányos beszedvény (inkasszó): Az eladó megbízza bankját, hogy a leszállított exportáru ellenértékét a vevőtől az átadott okmányok alapján szedje be, és fizetés esetén az okmányokat adja át a vevőnek.

Nyitott inkasszó: az eladó az árut közvetlenül a vevőnek juttatja el, az áruokmányokat bankjának küldi meg.

Nyitva szállítás: Az eladó az árut közvetlenül a vevőnek küldi meg.          A vevő akkor fizet, ha az áru a birtokába kerül.

Halasztott fizetési átutalás: A vevő az áru átvétele után teljesít fizetést, ami céghitelt jelent.

Nyitott céghitel: az eladó a vevőtől független biztosítékot nem kap.

Fedezett céghitel: az eladó a vevőtől független biztosítékkal rendelkezik, pl. bankgarancia.

Zsírórendszer: A bankok a külső klíringkörbe tartozó elszámolásforgalmat bonyolítják le.

Külső klíringkör: a különböző bankok számlatulajdonosai közötti elszámolás-forgalom.

Elektronikus fizetési eszközök

Birtokosa számára lehetővé teszi, hogy:

–         a bankkal szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék

–         bankszámlája terhére készpénzt vegyen fel

–         vásárolt áruk, igénybe vett szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse

–         azzal fizetést teljesítsen.

Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz: Birtokosa rendelkezhet a bankkal szemben fennálló bankszámla követeléséről, pl. bankkártya.

Elektronikus pénzeszköz: Újratölthető fizetőeszköz, amelyen az értékegységek elektronikus úton tárolhatók, és a tárolt érték erejéig arról, illetve azzal fizetés teljesíthető.

Bankkártya: A bank bocsátja ki. Birtokosa a bankszámlájáról készpénzt vehet fel, illetve vásárlások, szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítheti.

Betéti kártya: a vele végzett műveletek értéke nem haladhatja meg a kártyához tartozó folyószámlán lévő követelés összegét.

Hitelkártya: a vele végzett művelet értéke azzal az összeggel haladhatja meg a kártyához tartozó számlán rendelkezésre álló összeget, amilyen összegű hitelt biztosít a bankkal kötött megállapodás. Átruházni nem lehet.