Hitel fogalma, csoportosítása. Hitelképességi mutatók. Különleges hitelezési formák. Biztosítások csoportosítása.

Hitelek

Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön.

Bankkölcsön: Hitelintézet által nyújtott, pénzben folyósított kölcsön.

Nem bankkölcsön: Ideiglenesen szabad pénzeszközeikből a nem üzletszerűen pénzügyi szolgáltatásokat végző személyek is nyújthatnak eseti jelleggel kölcsönt.

Kereskedelmi hitel: Egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozók által adott halasztott fizetés, vagy előleg.

Halasztott fizetés: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé.

Előleg: Olyan fizetés, amely időben megelőzi a szolgáltatásnyújtás megkezdését, illetve az áru átadását.

A kölcsön díjtételei

Ügyleti kamat

A hitelező által az adós rendelkezésére bocsátott pénz használatáért fizetendő díj, amely tartalmazza a hitelező kockázatvállalási díját is.

Késedelmi kamat

A hitelezőnek jár az alábbi esetekben:

 • az adós által az esedékességkor meg nem fizetett törlesztő részlet után
 • vissza nem fizetett pénzkölcsön összege után
 • esedékességkori kamat megfizetésének elmulasztásakor

Díjak

 • tanácsadási díj
 • hitel-, kölcsönbírálati díj
 • rendelkezésre tartási díj
 • folyósítási díj
 • garanciadíj

Hitelek csoportosítása

 1. A pénztömeg nagyságára gyakorolt hatás szerint
  1. Jegybanki hitel (számlapénzt és készpénzt teremt)
  2. Kereskedelmi banki hitel (számlapénzt teremt)
  3. Bankközi hitel (repo hitel)
  4. A hitelfelvevők köre szerint
   1. Vállalkozói hitelek
    1. i.      Nyitott hitelkeret
    2. ii.      Rulírozó hitel
    3. iii.      Áthidalási hitel
    4. iv.      Forgótőke hitel
    5. v.      Beruházási hitel
 2. Lakossági hitel
  1. i.      Fogyasztói hitel
  2. ii.      Áruvásárlási kölcsön
  3. A hitelek tartalma szerint
   1. Pénzhitel
    1. i.      Személyi hitel
    2. ii.      Reálhitel
 3. Kötelezettségvállalási hitel
  1. i.      Kauciós hitel
  2. ii.      Elfogadmány hitel
  3. iii.      Akkreditív hitel
  4. A hitelek fedezete szerint
   1. Fedezet nélküli
    1. i.      Ügyféllimit
    2. ii.      Negatív pledge
    3. iii.      Name-lending
 4. Fedezettel bíró hitel
  1. i.      Személyi biztosítékokkal rendelkező hitel
  2. ii.      Dologi biztosítékokkal rendelkező hitel
  3. A hitelek lejárata szerint
   1. Rövid lejáratú (éven belüli)
   2. Középlejáratú (1-5 év)
   3. Hosszú lejáratú (5 évnél hosszabb)

Nyitott hitelkeret: A bank a vele állandó pénzügyi kapcsolatban lévő, első osztályú adósnak minősülő ügyfelének biztosítja. A bank a nyitott hitelkeretből hitelt a hitelkeret összegéig nyújt. Az adós az igénybe vett hitelt egy összegben fizeti vissza.

Rulírozó hitel: A rulírozó hitelkeret terhére felvett kölcsön csökkenti a hitelkeretet, de a visszafizetett kölcsönt a jogosult a hitelkeret nyitvatartási idején belül a hitelkeret felső határáig újból igénybe veheti. A rulírozó hitel a vállalkozó átmeneti vagy szezonális tőkeszükségletét finanszírozza.

Rendelkezésre tartási jutalék: Alapját és a kamatnapokat attól függően határozzák meg, hogy a rendelkezésre tartási jutalékot nyitott hitelkeret, vagy rulírozó hitelkeret után számítják.

Áthidalási hitel: Az átmeneti forráshiány megszüntetésére, a rendkívüli beszerzésekre forrást jelentő, eseti jellegű, rövid lejáratú hitel. Esedékességkor a hitelt egy összegben kell visszafizetni.

Forgótőke hitel: Lehetővé teszi a nettó forgótőkével finanszírozott forgóeszközök bővítését. A finanszírozás tárgyául szolgáló eszközök lekötési ideje határozza meg a forgótőke hitel lejárati idejét. Visszafizetésének forrása az adózott nyereség, illetve újabb hosszú lejáratú hitel.

Beruházási hitel: Lehetővé teszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök bővítését.

Céljellegű: a bank meghatározott befektetési célokra nyújtja.

Fogyasztási kölcsön: Természetes személy részére pénzben adott, felhasználási célhoz nem kötött kölcsön.

Folyószámlahitel: A hitelintézet meghatározott időtartamra, meghatározott összegű hitelkeretet tart nyilván ügyfele pénzforgalmi számláján. A hitelintézet a számláról a hitelkeret terhére és összegéig kifizetéseket teljesít.

Forgalmi szemléletű hitelezés: A hitelintézet pénzforgalmi számlát vezet ügyfelének, amelyben lebonyolítja ügyfele pénzforgalmát, és nyilvántartja hiteltartozását.

Számlahitel: A hitelintézet a hitelkeretet ügyfele hitelszámlájára könyveli. A hitel felhasználásakor a bank a hitel összegét átkönyveli ügyfele pénzforgalmi számlájára.

Állományi szemléletű hitelezés: A bank a hitelállományt ügyfele nevén nyitott hitelszámlára könyveli. A hitelállományból a felhasználás a pénzforgalmi számlán jóváírással, a visszafizetés terheléssel történik.

Kauciós hitel: A bank kezességet vállal ügyfele tartozásáért. A kaució meghatározott pénzösszeg letétele biztonságul valamely kötelezettség keletkezése esetére, mely szerződésszegéskor következik be.

Elfogadmány hitel: A bank meghatározott pénzügyi keretet bocsát ügyfele rendelkezésére, és hozzájárul ahhoz, hogy a keret felhasználásaként ügyfele a bankra váltókat intézvényezzen.

Akkreditív nyitás: A bank nem visszavonható kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfele számlája terhére, harmadik személy javára meghatározott összegben fizetéseket teljesít.

Hiteldíj tartalma

–         kölcsönszerződésben meghatározott kamat

–         folyósítási jutalék

–         minden egyéb költség, kivéve:

 • prolongálási költség
 • késedelmi kamat
 • biztosítási díj
 • garanciadíj
 • olyan költségek, amelyek a kölcsönszerződés nem teljesítéséből származnak.

Biztosítékok

 1. Személyi biztosítékok
  1. Kezesség
   1. i.      Egyszerű kezesség
   2. ii.      Készfizető kezesség
   3. iii.      Váltókezesség
 2. Bankgarancia
 3. Bank által adott fedezetigazolás
 4. Tárgyi biztosítékok
  1. Zálog
   1. i.      Jelzálog
   2. ii.      Kézizálog
 5. Óvadék
 6. Engedményezés

Kezesség: A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha a fizetésre kötelezett esedékességkor nem fizet, ő maga fog helyette a jogosultnak fizetni.

Egyszerű kezesség: A hitelező követelése behajtása érdekében először az adóst keresi fel, és csak akkor fordulhat a kezeshez, ha az adóssal szemben indított eljárás eredménytelen.

Készfizető kezesség: A készfizető kezes fizetési kötelezettségének teljesítését nem teheti függővé attól, hogy a hitelező milyen intézkedéseket tett követelése behajtása érdekében, és azok milyen eredménnyel jártak.

Váltókezesség: A kezes a váltó valamelyik szereplőjéért vállal kezességet.

Egyenes váltóadósi kötelezettség: A váltókezes a saját váltó kiállítójáért, vagy az idegen váltó elfogadójáért vállal kezességet.

Megtérítési váltóadósi kötelezettség: A kezes a váltó kibocsátójáért, rendelvényeséért, forgatmányosáért vállal kötelezettséget.

Bankgarancia: Ha a bank a bankgaranciát adja, akkor garanciavállalásával hitelt nyújt a bankgaranciával rendelkező vállalkozónak. Ha a bank a garanciát kapja, akkor a hitelfelvevő a hitelező banknak egy másik bank garanciavállalását adja át biztosítékul.

Bankgaranciával a bank önálló fizetési kötelezettséget vállal harmadik személy kötelezettségeiért.

Bank által adott fedezetigazolás: Tanúsítja, hogy a bank a fizetésre kötelezett ügyfelének pénzéből olyan összeget, amennyi ügyfele jövőben esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, zárolt számlán tartja, és a számláról fizetést csak a fedezetigazolásban meghatározott jogcímen teljesít.

Zálog: Az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyait a hitelezője javára leköti. A hitelező fedezetet kap a később esedékessé váló követeléseinek kielégítéséhez, ha követelését az adós esedékességkor nem teljesíti.

Jelzálog: A tartozás biztosítéka ingatlan. Jelzáloggal csak pénzkövetelés biztosítható. A jelzáloggal terhelt ingatlant a zálogjogosult nem veheti birtokába, nem szedheti annak hasznát.

Kézizálog: Kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel a lombard hitel. Tárgya ingóság. A kézizálog jogosultja köteles a zálog tárgyát képező dolgot megőrizni, és azt a kézizálog megszűnésekor visszaszolgáltatni.

Bankhitelt biztosító zálogjog: Tárgya:

–         anyag

–         befejezetlen termék

–         félkész termék

–         árukészlet

–         ingatlan kivételével tárgyi eszköz

–         jövőbeli, vagy még lábon álló termés

Óvadék: Dologi biztosíték. Tárgya:

–         készpénz

–         takarékbetétkönyv

–         értékpapír.

A hitelező közvetlenül felhasználhatja az óvadékot követelésének kielégítésére. Ha a fizetésre kötelezett nem fizet, akkor az óvadék fedezetet biztosít a jogos követelésre.

Követelések engedményezése: Lehetővé teszi, hogy a követelés jogosultja követelését egy harmadik személyre átruházza. Tárgya:

–         minden fennálló, jövőben esedékes, lejárt követelés, kivéve azokat, amelyek a jogosult személyéhez kötöttek.

A hitelezési eljárás menete

 1. Kapcsolatfelvétel a bankkal.
 2. A hitelezés feltételeinek megismerése
 3. A hitelkérelem összeállítása, benyújtása a bankhoz
 4. A hitelkérelem megtárgyalása a bankkal
 5. A bank döntése
 6. A szerződés megkötése
 7. A hitel folyósítása
 8. Folyamatos ellenőrzés a bank által
 9. Törlesztés és kamatfizetések elszámolása

Hitelképességi mutatók

Eladósodottság mértéke: Kifejezi, hogy a saját tőke összege mennyire képes fedezni a vállalat kötelezettségeit.

Kötelezettségek / saját tőke

Hitelfedezettség: Kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mennyire haladják meg a vállalat követeléseit.

Követelések / rövid lejáratú kötelezettségek.

Faktor ügyletek

Faktorálás: Bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú, pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése.

Szereplői:

–         Faktorbank: az a hitelintézet, amely szolgáltatását eladja az áruügylet eladójának.

–         Áruügylet eladója: a faktoring szolgáltatás vevője.

–         Áruügylet vevője: a fizetésre kötelezett.

Alapfaktoring ügylet: Csak az adminisztrációs szolgáltatásokat és a követelések behajtását tartalmazza.

Faktorbank szolgáltatásai:

–         adminisztrációs feladatok ellátása

–         ügyfele követelésének behajtása, finanszírozása

–         hitelezési kockázat átvállalása

–         hitelbírálat

Lízing ügyletek

Pénzügyi lízing: Adásvétellel összekötött bérleti ügylet. A lízingbeadó ingatlan, vagy ingóság tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja.

Zártvégű: Lehetővé teszi, hogy a lízingbevevő a lízingelt dolgon tulajdont szerezzen.

Nyíltvégű: A lízingbevevőnek közvetlenül nem biztosít tulajdonszerzési jogot.

Operatív lízing: Ide tartozik minden olyan lízingügylet, amely nem minősül pénzügyi lízingnek. A lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint megvásárolja, vagy előállítja a lízingügylet tárgyát képező eszközt. Közvetett lízing esetén a lízingbeadó vásárolja az eszközt. Közvetlen lízing esetén a lízingbeadó állítja elő az eszközt. A lízingbevevő a lízingelt eszközt a lízing időtartamának végén köteles a lízingbeadónak visszaszolgáltatni.