Középkor Mohács után – Török hódítás és a magyar állam szétesése

1. Dózsa-féle parasztfelkelés után

–     zavaros belső állapotok

–     királyi hatalom meggyengül

–     politikai érdekcsoportok közti harc fokozódik

–     1516.: II. Lajos gyermekkirály   – nincs erőskezű kormányzás
– köznemesség befolyása megerősödik
– török terjeszkedés

–     Szulejmán – 1521.: déli végvárrendszer támadása ® elesik Szabács, Zimony, Nándorfehérvár

–     ország védelmének fokozásához hiányzik a központi hatalom

2. Szövetségesek

–     védekezés hosszú távon csak szövetségesekkel sikerülhet

–     Velence, Lengyelo., Perzsia: béke törökökkel

–     Csehország: közös uralkodó személye ellenére sem támogat

–     pápa, német birodalmi gyűlés: segélypénzei nem elegendők; reformáció, német parasztháború miatt épp elég belső gond

–     Habsburgok spanyol ága: franciák, földközi-tengeri törökök elleni háborúk

–     1526. május Cognac: V. Károly ellen szövetségre lép Fro., Velence, Milánó, Firenze, a szultán és a pápa

3. 1526. aug. 29.: mohácsi katasztrófa

–     ok:  – várakat nem erősítik meg
– nem halmoznak fel tartalékokat
– királyi sereget, főúri bandériumot, fegyveres köznemességet, idegen zsoldo-              sokat késbe és részben egyesítik

–     Tomori Pál hadvezér – nincs megfelelő haditerv

–     Szulejmán előrenyomul Budáig, majd télre visszavonul ® esély összefogni az erőket; de nem használják ki

–     ország területi egysége felbomlik ® nemzeti függetlenség elveszítése

–     király is meghal ® trónviszályok

4. Magyar erőket megosztja: kettős királyválasztás; Buda elfoglalása

–     Szapolyai János, Habsburg Ferdinánd

–     köznemesi párt Szapolyait támogatja. Jogcím a megválasztásra: 1505-ös rákosi végzés (nemzeti királyt!)
1526. Székesfehérvár: megkoronázzák

–     bárói párt: I. Habsburg Ferdinánd. Jogcím: örökösödési szerződések, nemzetközi kapcsolatok (V. Károly öccse)
1527. Pozsony: megkoronázzák

–     2 tábor háborúzik egymással ® töröknek jó a fejetlenség

–     harcukban Ferdinánd kerül felül ® Szapolyai a szultántól kér segítséget ® török 1529-ben Bécset ostromolja


1538. váradi egyezmény

–     Ferdinánd és Szapolyai között; Szapolyai halála után Mo. a Habsburgoké

–     Szapolyai feleségül veszi a lengyel Izabellát ® 1540.: János Zsigmond

–     Szapolyai meghal ® özvegy királyné a csecsemőnek akarja megtartani a hatalmat ® Ferdinánd megostromolja Budát

–     Szulejmán 1541-ben elfoglalja Budát a zavaros helyzetet kihasználva, csellel

–     Ferdinánd: dinasztikus jelleg; központi hatalom.
Rendek hatalmuknak csak egy részével rendelkeznek ® sérelmeiket országgyűléseken hangoztatják

5. Területi megoszlás

–     központi területek: törököké

–     É, Ny: Ferdinánd

–     Erdély, Tiszántúl, Temesköz: Izabella királyné, Fráter György

6. Erdély

–     1570.: Erdély függetlensége

–     1. fejedelem: Báthory István ® központosítás

–     rendek: kevés beleszólás

–     kevesebb nagybirtok ® főurak befolyása nem jelentős

Népek

–     székelyek: külön társadalmi egység; személyes szabadság

–     szászok: önkormányzat; személyes szabadság

–     románok: jobbágysor, nincs nemességük.

–     katolikus vallás kisebbségben