Általános forgalmi adó jellemzői. Adófizetési kötelezettség keletkezése, adó alapja, mértéke.

Az áfa jellemzői

Általános adó: kiterjed mindazon személyre, szervezetre, aki/amely belföldön termelő vagy szolgáltatás jellegű adóköteles értékesítést végez.

Összfázisú adó: az értékesítésről a számlát kibocsátónak a termelés minden fázisában a számlában fel kell számítani.

Fizetendő adó: a számlában feltüntetett adó.

Előzetesen felszámított adó: a beszerzésekről kapott számlán szereplő adó.

Az áfa alanyai

Azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik/amelyek:

–         saját nevük alatt jogokat szerezhetnek, kötelezettséget vállalhatnak, perelhetnek

–         saját nevükben gazdasági tevékenységet végeznek.

Az adóalanyiság feltétele, hogy a termékértékesítés gazdasági tevékenység keretében történjen.

Adómentesség

Tárgyi adómentesség: a tárgyi adómentes értékesítést végző a rá továbbhárított adó terhét viseli. A tárgyi adómentesség kötelező, ha az adóalany tárgyi adómentes tevékenységet végez. Az értékesítés tárgya adómentes.

Alanyi adómentesség: az alanyi adómentességet az választhatja, akinek a gazdasági tevékenységének székhelye, illetve az állandó lakhelye belföldön van, valamint akinek az adóévet megelőző évben árbevétele nem haladta meg a 2 millió Ft-ot.

Adófizetési kötelezettség keletkezése

Attól függ, hogy belföldi eredetű termék értékesítéséről, illetve szolgáltatásnyújtásról, vagy termékimportról van-e szó.

Ha az értékesítésről számlát, számlát helyettesítő okmányt bocsátottak ki: a számlában, okmányban a teljesítés napjaként feltüntetett időpont.

Ha az értékesítésről egyszerűsített számlát bocsátottak ki: a számla kibocsátásának a napja.

Ha a teljesítésre kötelezett előleget kap: az összeg átvételének napja.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás esetén: az eszköz használatba vételének napja.

Bérlet és részletvétel esetén, ha a bérlő/vevő a tulajdonjogot legkésőbb az utoljára esedékes díj kiegyenlítésével megszerzi: az a nap, amelytől kezdve a bérlő/vevő a terméket birtokba veszi.

Folyamatosan teljesített termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál: a részfizetések esedékességének napja.

Adófizetési kötelezettség halasztására való jogosultság esetén: a teljesítés időpontjában, de legkésőbb a 60. napon.

Egyéb tudnivalók az áfáról

Főszabály szerint az adó alapja a teljesítés pénzben kifejezett ellenértéke.

Az adóalapba beletartozik:

–         Az adók az áfa kivételével (pl. helyi adók)

–         A termék, szolgáltatás árát közvetlenül befolyásoló kötelező jellegű befizetések (pl. termékdíj)

–         A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek (pl. biztosítási költség).

Az adóalapba nem tartozik bele:

–         Árleszállítás, árengedmény címén elengedett összeg, kivéve, ha az árleszállítás, árengedmény következtében az ellenérték a forgalmi értékhez hasonlítva aránytalanul alacsonyra csökken

–         Az az összeg, amelyet más nevében és javára szednek, és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségként szerepel

Az adóalapot csökkenti:

–         Árengedmény, árcsökkentés címén visszatérített összeg, kivéve, ha az ellenérték a forgalmi értékhez hasonlítva aránytalanul alacsonyra csökken

–         Visszavett göngyöleg betétdíja

–         Teljesülés meghiúsulása miatt részben, vagy egészben visszatérített összeg.

Adóalap termékimportnál: az adó alapja a vámérték, amelyet az alábbiak növelnek:

–         Termékimporthoz kapcsolódóan kivetett vám

–         Adók (pl. fogyasztási, jövedéki)

–         Adók módjára történő befizetési kötelezettségek (pl. termékdíj)

–         Az első belföldi rendeltetési helyig felmerülő járulékosan kapcsolódó biztosítási, közlekedési költségek

Adómentes értékesítés: az értékesítésről kibocsátott számlában adót, adómértéket felszámítani nem lehet. Az előzetesen felszámított adót visszaigényelni nem lehet. A vissza nem igényelhető adó növeli az adóalany költségeit, ráfordításait, csökkenti a nyereséget.

Nulla adókulcsos értékesítés: az értékesítésről kibocsátott számlában az adót 0 adókulccsal kell felszámítani. Az előzetesen felszámított adó visszaigényelhető, amely nem növeli a költségeket, a ráfordításokat, az eladási árat.