Adólevonási jog az áfa rendszerében. Számlaadási kötelezettség. Adóbevallás. Fogyasztási adó.

Adólevonási jog az áfa rendszerében

Az adólevonási jog személyi feltételei:

–         Egyszeres vagy kettős könyvviteli nyilvántartás vezetése

–         Bevételekből az adóköteles jövedelmet tételes költség-elszámolással kell meghatározni.

Az adólevonási jog tárgyi feltételei: az adóalanynak rendelkeznie kell az előzetesen felszámított adó összegét hivatalosan igazoló:

–         Számlával

–         Egyszerűsített számlával

–         Számlát helyettesítő okmánnyal

–         Az adó összegét közlő határozattal

–         Egyéb, adólevonásra jogosító okmánnyal

Az adólevonási jog keletkezésének időpontja:

–         A teljesítésről kiállított számlában a teljesítés időpontjaként feltüntetett nap

–         Az áfa jogcímen teljesített befizetés időpontja termékimportnál

–         Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

Számlaadási kötelezettség

Az adóalany a termékértékesítésről, a szolgáltatásnyújtásról adóigazgatási ellenőrzésre alkalmas bizonylatot köteles kibocsátani, amely lehet:

Egyszerűsített számla: a számlára a teljesítés időpontjaként a fizetés időpontját kell felírni. Teljesítés és a fizetés ideje azonos.

Számla: a teljesítés és a fizetés időben eltér.

Számlát helyettesítő okmány: akkor lehet kibocsátani, ha árut árura cserélnek, vagy ha az eladó ellenérték nélkül teljesít, és az áfa áthárítható, vagy ha a vevő előleget fizet.

Nyugta: akkor bocsátják ki, ha a vevő nem kér számlát, kivéve újság- és folyóirat árusítás, szerencsejáték-szolgáltatás.

Az adó bevallása

Az adó bevallása történhet havonta, negyedévente, évente. Az adóbevallás tartalma:

–         Az adóelszámolási időszakban keletkezett adófizetési kötelezettség összesített összege

–         Az adóelszámolási időszakban keletkezett előzetesen felszámított és levonható adó összege

–         A fizetendő és az előzetesen felszámított adó különbözete.

Az adó megfizetése

Az áfát a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra kötelezett fizeti meg. Ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás szerződés alapján ténylegesen nem történik, de az áfa törvény szerint a tevékenység adóköteles, akkor az adót az fizeti meg, aki a tevékenységet ténylegesen végzi.

Az adó visszaigénylése

Az adóalany az adó összegével az elévülési időn belül a soron következő adómegállapítási időszakban a fizetendő adóját csökkentheti. Az adóalany az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kérheti az adóhatóságtól az adó visszatérítését.

Fogyasztási adó

Jellemzői:

Szerepe van a belföldi termelés, értékesítés védelmében

Az adót a fogyasztási adóval terhelt termék első forgalmazója számítja fel.

Alanya: az a személy, aki a fogyasztási adó köteles terméket belföldi értékesítésre termeli, termelteti, felvásárolja, illetve importálja.

Adófizetési kötelezettség keletkezése:

  1. Termelt és termeltetett termék értékesítése esetén:

–         a teljesítés időpontja

–         az ellenérték kiegyenlítésének napja

–         kiskereskedelmi hálózatba történő szállításkor a kiszállítás napja

  1. Nem adóalanytól belföldi értékesítésre beszerzett termék esetén:

–         az értékesítés napja

–         a termék átadásának napja

  1. Nem termelési célú felhasználás esetén:

–         a felhasználás költségként történő elszámolásának napja

  1. Termékimport esetén:

–         a vámkezelés időpontja

Az adó alapja:

Termelt/termeltetett termék saját kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítése esetén: adót, áfát nem tartalmazó forgalmi érték.

Termelt/termeltetett termék nem a saját kiskereskedelmi hálózatban történő értékesítése esetén: adót, áfát nem tartalmazó ellenérték.

Nem adóalanytól beszerzett termék esetén: a vételár.

Nem termelési célú felhasználás esetén: a beszerzési ár.

Import termék esetén: a vámérték.

Az adó mértéke: a fogyasztási adó köteles termék adóalapjának meghatározott %-a.

Adólevonási jog: levonhatja a megfizetett adót:

–         Az adó alanya, az importáló, ha az adóval növelt áron eladott, beszerzett terméket visszaveszi, vagy külföldre visszaszállítja

–         A vevő, ha a fogyasztási adóval növelt terméket exportálja

–         Az adó alanya, ha a törvényben meghatározott terméket adóval növelt áron szerezte be, és azt közvetlen anyagként a termelt/termeltetett termékéhez használja fel