Középkor Mohács után – Dózsa

1. Főúri hatalom

–     Mátyás meghal ® főurak átveszik a megbénult kormányszervek irányítását; Ulászló cseh királyt választják királlyá

–     főurak központosítás intézményeit saját javukra hasznosítják

–     köznemesség legnagyobb főúr, Szapolyai János hatalmi törekvései mögé áll ® politikai szerephez jut; nemzeti királyt követel

2. Jobbágyság

–     15. sz.: szabad költözés, telek szilárd használata, örökíthetősége, új földek bérlésének lehetősége, árutermelésből meggazdagodó parasztréteg kiemelkedése

–     15-16. sz. fordulója: parasztság felemelkedése megtorpan: Mátyás adóterheit

–     1490 után: köznemesség roham a jobbágyság kivívott jogai ellen ® céljuk: szabad költözés korlátozása, mezővárosok kiváltságainak megsemmisítése

–     terményadó ® földesúri árukereskedelme bontakozik ki a paraszti árutermelés és kereskedelem rovására

–     földesurak ®¬ jobbágyok ® 1514.: parasztháború

3. A parasztháború

–     Bakócz Tamás török ellen keresztes sereget toboroz Rákos mezejére; D felé indulnak. Rengetegen vannak ® munkaerőhiány ® főurak erőszakkal visszatartják a parasztokat ® összecsapások

–     Székely Dózsa György végvári katonatiszt a vezér. Békésen megkapja Bakócz toborzást tiltó levelét ® nem foglalkozik vele

–     Báthori István temesi ispán vezetésével nemesek is szervezkedni kezdenek (május közepe) ® háború

–     Maros: nemesek; Nagylak: parasztok győznek

–     mozgalom ott válik a legerősebbé, ahol a paraszti árutermelés és a mezővárosi fejlődés korábban felvirágzott

–     felkelés vezetői: kisnemesek, mezővárosi és falusi papok, ferences szerzetesek, módos parasztokat (Dózsa György: végvári katonatiszt)

–     cél: adók, vámok szétzúzása; szolgaságból szabadságba jutás

–     rendkívül erős vallásos hit

4. Vereség, megtorlás

–     uralkodó osztály július végére nyomja el a felkelést Szapolyai János vezetésével

–     katonai vereség törvényszerű: ugyan aránylag szervezettek a paraszthadseregek, de képzetlenek és begyakorlatlanok; munkájuk nélkül gazdaságuk tönkrement volna

–     Werbőczy jogi mestermunkája: ország törvényeit rendszerező Tripartitum (Hármaskönyv)

–     jobbágyok szabad költözésének megtiltása; szolgáltatásainak rögzítése

–     1514-es törvények zöme ugyan végrehajthatatlan, de a 16. sz. végén kész alapot adnak a földbirtokosok tömegesen jelentkező röghözkötési igényeinek