Magyarország az Anjou-korban – Gazdaság, politika, társadalom

1. Népesség

–     kb. 2 millió fő: Károly Róbert idején (tatárjárás miatt)

–     1500-as évek eleje: 4 millió

–     1348. nagy pestisjárvány ® természetes szaporodás csökken (más járványok is!)

–     lakosság 80%-a magyar

–     Erdélybe román betelepedők ® elmagyarosodnak


2. Tudatos városiasodás

–     Károly Róbert támogatja

–     privilégiuma: saját önkormányzat; önálló jogrendszer; csak királynak adózik ® szabad királyi város

–     bányaváros: ipari központ; arany, ezüst (Felvidék, Erdély)

–     kereskedőváros: heti piacokból él

–     mezőváros: átmenet falu és város között; kisebb helyi központ (Alföld;
Duna-Tisza-köze). Nem az uralkodótól, hanem a nagybirtokostól függ. Részleges önállóság; egy összegben adózik az egész város

3. Mezőgazdaság

–     két-, háromnyomásos földművelés

–     rideg állattartás

–     halászat

–     önellátó gazdaság helyett paraszti árugazdálkodás

4. Kereskedelem

–     No., Ita. kiszolgálása a kivitel 3/4-ét képezi (bányatermékek, bor, élő állatok)

–     import: fém, szövetek, fényűzési cikkek

–     textilipar nagyon elmaradott Mo-n, pedig a korszakban Európában a legjelentősebb ágazat

–     kereskedelemben kedvezőtlen feltételek (ráutaltság; nagy kereskedelmi útvonalak hiánya)

5. Társadalom

–     nagybirtokos arisztokrácia: földesúri osztály felső rétege
– fegyveres erő
– nem törekszik egyeduralomra

–     városi ligák: város lakói jogainak érvényesítése

–     kis-, közép-, köznemesség: nemesi megye (13. sz. óta egységes)
megyei közgyűlések: irányító szerep; követek ogy-re

–     rend: azonos jogállással rendelkező társadalmi réteg

–     jobbágyság jogilag egységessé válik

–     1397.: szabad költözködés (Zsigmond) ® földesurak nehezítik

–     jobbágyterhek egységesek ® nem éri meg költözködni

–     kereskedők: városban vezető szerep (főleg németek; erdélyi, felvidéki szász városok)

–     céhek kézművesei: városi középréteg (céhipart ingatlanhoz kötik)

–     város elzárkózik az aktív politikától

Parasztság gazdasági átrétegződése (14. sz.)

–     gazdagparaszti réteg: Dunántúl; ÉNy-Mo.

–     elzselléresedés: jobbágyföldek elvesztése v. csak töredéke marad meg

3 rend:

–     arisztokrácia

–     köznemesség

–     papság