II. világháború – A szövetségesek győzelme

1. A Szu. előrenyomulása

–     1944. jan.: Leningrád felszabadul

–     1944. jún-júl.: Belorusszia visszafoglalása; előrenyomulás 4 fronton

–     1944. aug. 23. Románia: Antonescu diktatúrájának megdöntése ® átáll Szu oldalára

–     1944. szept.: Finno. fegyverszünetre kényszerül

–     Jugo: Tito vezette hadsereg a szovjetekkel együtt kezdi meg a németek és a horvát usztasák elleni harcot

–     1944 őse: K-i front fő hadszínterei áttevődnek No-ba; közép-európai országokba


2. A második front megnyitása

–     1944. jún. 6. (D-nap): amerikai csapatok partraszállása Normandiában megindul

–     1944. júl.: német katonatisztek merénylete Hitler ellen, hogy lehetőség nyíljon béketárgyalásokra ® merénylet nem sikerül

–     1944. aug.: fr. felkelők csatlakoznak a szövetséges csapatokhoz De Gaulle vezetésével

–     1944. aug. 25.: Párizs felszabadul

–     1944. szept. 4.: Antwerpen elfoglalása

–     1944. dec.: egész Fro. felszabadul

–     1944. dec. 10.: német ellentámadás Antwerpen visszafoglalásáért ® megállítják

–     1944: év folyamán az angol és az amerikai légierő folyamatosan bombázza a német városokat

3. A jaltai konferencia

–     1945. febr. 4-11; Sztálin, Roosevelt, Churchill

–     a háborút No. kapitulációjáig folytatják

–     No.-t a 4 nagyhatalom közösen szállja meg

–     Egyesült Nemzetek Szervezete alapelveinek megfogalmazása

–     nyilatkozat a felszabadított Európáról: „minden népnek joga van, hogy megválassza azt a formát, amelyben élni akar”

–     Lengyelo. K-i határa a Curson-vonal, területét Ny-on növelni kell

–     De Gaulle francia és Tito jugoszláv kormányának elismerése

–     Szu. vállalja, hogy D-Szahalin, a Kurili-szigetek és Port Arthur fejében három hónappal az európai háború befejeződése után hadba lép Japán ellen

4. A háború befejezése Európában

–     1944. aug. Varsó: felkelés a német megszállás ellen a londoni emigrációs kormány által vezetett „Honi Hadsereg” irányításával ® szovjet hadsereg nem avatkozik be, holott csapatai Varsó elővárosainál várakoznak ® németek a felkelést kegyetlenül leverik

–     1945. ápr.: szovjet hadsereg megszállja Lengyelo-t; emigráns kormány helyett a velük együttműködő „lublini kormány”-nak juttatja a tényleges hatalmat

–     1944. szept.: Bulgária átáll a Szu oldalára

–     1944. aug. Csehszlovákia: szlovákok nemzeti felkelése ® partizánegységeik a szovjetekkel együtt harcolnak a németek ellen

–     megalakuló ideiglenes kormány Kassán kimondja a demokratikus köztársaság létrejöttét és a szlovákiai magyarság kollektív bűnösségét

Németország összeomlása

–     febr.: szövetségesek offenzívája a Rajnától Ny-ra

–     márc.: elérik a Rajna vonalát

–     ápr. 25.: Elbánál Torgau városánál találkoznak a szovjet és amerikai csapatok

–     1945. ápr. 23.: angol-amerikai seregek É-Olaszo-ban átkelnek Pó folyón

–     1945. ápr. 28.: Mussolinit olasz partizánok kivégzik

–     1945. ápr. 24.: szovjet hadsereg megkezdi Berlin ostromát

–     1945. ápr. 30.: Hitler öngyilkos

–     1945. máj. 2.: Berlin elesik

–     1945. máj. 7-8.: No. aláírja a kapitulációt jelentő fegyverszünetet

–     1945. máj. 9.: életbe lép a fegyverszünet Európában

5. A potsdami konferencia

–     Anglia: Churchill, majd júl. 28. után Attlee (Churchill veszt a választásokon)
USA: Truman (Roosevelt ápr. 12-én meghalt)
Szu: Sztálin

–     gondoskodni kell róla, hogy No. ne fenyegesse a világbékét

–     nácizmust fel kell számolni

–     bűnösöket nemzetközi bíróság elé kell állítani

–     No-t 4 megszállási övezetre bontják

–     németek kitelepítése Lengyelo-ból, Csehszlovákiából, Mo-ról

–     békeszerződés előkészítésére Külügyminiszterek Tanácsának létrehozása

–     további együttműködést határoznak el

6. Japán veresége

–     1944. jún. közepe: amerikai csapatok partra szállnak a stratégiailag rendkívül fontos Saipan-szigeten

–     1944. okt.: Fülöp-szigetek térségében japánok döntő vereséget szenvednek

–     1945. júl. 26.: Japánt felszólítják a fegyverletételre ® hatástalan

–     1945. aug. 6., 9.: atombomba Hirosima és Nagaszaki városára; Szu is hadat üzen Japának

–     1945. aug. 15.: Hirohito császár rádión felszólítja katonáit a fegyverletételre

–     1945. szept. 2.: Japán aláírja a kapitulációt ® 2. vh. véget ér

7. Mo. a világháború végén

–     1943.: Hitler követeli Horthytól Kállay lemondását ® Horthy megtagadja

–     németek értesülnek titkos tárgyalásokról ® 1944. márc. 19.: „Margaréta-terv” ® Mo. megszállása

Megszállás következményei

–     Kállaynak menekülnie kell; sok politikust üldöz a Gestapo

–     Hitler teljhatalmú megbízottja: Veesenmayer; kormányfő Sztójay Döme

–     áprilistól angol bombatámadások Mo. ellen

–     deportálások, zsidóüldözés

–     ország gazdasági kirablása (nyersanyag, munkaerő, közlekedés)

–     1. magyar hadsereg frontra küldése

Kiugrási kísérlet

–     Horthy titkos tárgyalásokat kezdeményez a háborúból és a német szövetségből való kiválás érdekében

–     1944. aug. 29.: Lakatos Gézát nevezi ki min. elnökké ® feladata: kiugrás előkészítése

–     1944. okt.: magyar fegyverszüneti küldöttség utazik Moszkvába

–     1944. okt. 15.: Horthy rádióbeszédben jelenti be, hogy fegyverszünetet kér ® német nyomásra visszavonja

–     Horthy lemond, miután a nyilas párt vezetőjét, Szálasi Ferencet nevezte ki min. elnökké


Szálasi rémuralma

–     miniszterelnök és „nemzetvezető” egy személyben

–     zsidó gettók felállítása

–     anyagi és kulturális javak elhurcolása

–     Sopronkőhidán kivégzik a Bajcsy-Zsilinszky Endre vezette Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága irányítóit

–     szovjet hadsereg hadműveletei ® nyilas-fasiszta uralom megszűnik Mo-n

ország megszállása: 4 lépésben

1.  debreceni hadműveletek: tankcsata 1944. okt. 6-29. ® 2. ukrán front Malinovszkij vezetésével elfoglalja a Tiszántúlt

2.  1944. dec-1945. febr. 13.: Budapest ostroma

3.  1944. márc.: Balaton–Székesfehérvár–Velencei-tó közti csaták – német hadsereg utsó offenzívája Budapest visszafoglalásáért

–     1945. ápr. eleje: ország egész területe szovjet katonai megszállás alá kerül