Párizs környéki békék, Trianoni béke

Párizs környéki békék

1. Bev.

–     1919. jan. 18. Versailles

–     „4 nagy”: Clemenceau fr. min. eln., Lloyd George brit min. eln., Wilson USA elnök, Orlando olasz min. eln.

–     megtárgyalandó 5 nagy kérdés: No.; Osztrák-Magyar Mon.; Oro.; Török Birodalom; német gyarmatok

2. Nagyhatalmak céljai

–     Anglia: No. gyarmatait megkapni, tengeri hatalmát megszüntetni; Európában gátolni Fro. túlzott megerősödését

–     Fro.: No. teljes körű és hosszútávú meggyengítése

–     Olo.: Mon-tól területek; Adriai-tenger beltengerré tétele

–     USA: Távol-keleti, dél-amerikai, szibériai területek


3. Németország – 1919. jún. 28. Versailles

Területi vált.

–     Elzász, Lotharingia (nehézipari övezet) Fro-hoz

–     Saar-vidék: 15 évig Népszövetség (tkp. Fro) fennhatósága alá; utána népszavazás dönt hovatartozásáról

–     Rajna balpartja teljesen, jobb partja 5 km-es körzetben: demilitarizálás

–     K-Pomeránia Lengyelo-nak ® No. kettészakad

–     Danzig szabad várossá válik

–     Dánia is kap területeket

Gazdasági következmények

–     1921 elejéig 20 milliárd DM jóvátétel

–     jóvátétel tejes összegét nem határozzák meg ® feszültségforrás

–     kereskedelmi hajóinak nagyrészét át kell adnia

–     összes gyarmatát elveszti

–     Benelux-államok, Dánia, Fro. számára szénszállítás

Katonai következmények

–     általános hadkötelezettség megszüntetése

–     német katonai haderő max. 100 e fő

–     nem lehet nehézfegyverzete

–     teljes német hadiflotta megszüntetése (Anglia követelésére)

No. ugyan meggyengül, mégis erős hatalom, potenciális ellenfél marad.

4. Ausztria – Saint Germain, 1919. szept. 10.

–     Habsburg-monarchia megszűnik

–     Trieszt, Isztria, Dél-Tirol elvesztése

–     Katonai korlátozások (hadsereg, fegyverkészlet maximálása)

–     Anschluß tilalma

5. Oroszo.

–     bolsevik Oroszországot nem fogadják el győztes hatalomnak; szovjet vezetést nem tekintik legitim kormánynak ® nem hívják meg béketárgyalásokra

–     nagyhatalmak belső erőviszonyok tisztázódására várnak

6. Törökország – Sévres, 1920. aug. 10.

–     területeit fölosztják; tengerszorosokat nemzetközi ellenőrzés alá vonják

–     Kemal pasa vezetésével eredményes honvédő háború ® 1923.: 1919-ben rájuk erőszakolt békeszerződés módosítása

–     1923.: köztársaság kikiáltása

7. Lengyelország

–     ismét független, önálló országgá válik

–     1918. nov.: Józef Pilsudski államfő

–     1921. márc.: megválasztott parlament elkészíti az új alkotmányt

–     megkapja K-Pomerániát ® kijut a tengerre

–     Mon-tól Galícia

–     Ny-i határok: német békeszerződés

–     K-i határ nem tisztázott ® 1920 ápr.: lengyel támadás Oro. ellen ® 1921. márc: rigai béke


8. Csehszlovákia

–     Cseh királyság ® régebbóta területi egység

–     Szlovákia ® eddig nem létezett; Mo. É-i része, Felvidék (D-i része színmagyar). Duna a határ ® kereskedelmi jelentőség

–     Szudéta-vidék: gazdag, szinte színnémet iparvidék

–     Kárpát-Ukrajna: Oro-é volt

soknemzetiségű állam

9. Szerb-Horvát-Szlovén-Királyság (1929-től Jugoszlávia)

–     1929-től Jugoszlávia

–     Dszlávok politikáját szerb-horvát unió hívei határozzák meg

–     domináns nemzetiség: szerb, de nem jelentős fölény.

–     Mon-tól Horváto. (1100 óta Magyar Királyság önálló része volt)

Szerbia, Horváto., Szlovénia, Dalmácia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Vajdaság + bácskai, bánsági területek

10. Románia

–     1916. bukaresti titkos szerződésben jelentős területeket ígérnek neki ® 1918-ban különbéke központi hatalmakkal ® szerződés érvényét veszti

–     1918. jan.: Besszarábia birtokba vétele Oro-tól

–     1918. vége: Erdély elfoglalása

–     1919 tavasza: K-Mo. elfoglalása

–     K-Bánság

–     D-Dobrudzsa Bulgáriától

soknemzetiségű, hatalmas, korábban nem ennyire nagy állam

11. Balti államok (Litvánia, Lettország, Észtország, Finnország)

–     sorsuk párizsi békekonferenciától függetlenül alakul

–     1919: szovjet kormány elismeri függetlenségüket

Trianoni béke + hatása

1. 1920. jún. 4. Versailles – Apponyi Albert írja alá

–     Mo. területe 1/3-ára csökken

–     lakosság kb. felére csökken

–     elvesztjük: Felvidék, Erdély, Partium, Bánság, Bánát, Vajdaság, D-Baranya, Burgenland

–     3,3 m magyar kerül határokon túlra


2. Hatása

–     lakosság-, területvesztés

–     vasúti rendszer (körgyűrű) megsemmisítése

–     gazdasági egység szétverése: Mon gazdasága egységes volt ® ezt Trianon részekre szabdalja ® utódállamok: gazdasági nehézségek

–     pl. Mo. termelt búzát, malomipar Jugo-ban volt ® most nem tudjuk eladni, feldolgozni a búzát

–     nyersanyaglelőhely és feldolgozóipar szétválasztása

–     nemzeti trauma

megélhetési problémák. Alföldre Felvidékről jöttek betakarítás idején bérmunkások, ebből éltek egész évben. Most ők nem tudnak megélni, nálunk munkaerőhiány

vezető hatalmak: Ang, Fro.  Oro. kikerül politikából. Mon atomjaira hullik. No. meggyengült, de még mindig erős.