Az első világháború – Előzmények és események

Békejavaslatok:

–          a szovjet kormány békedekrétuma

–          Wilson 14 pontja

A békekonferenciát 1919. január 18-án Versailles-ban nyitották meg

–          27 állam vett részt a tárgyalásokon – a veszteseket nem hívták meg.

–          Az államokat 70 hivatalos delegátus, körülbelül ezer szakértő képviselte.

–          Vezető szerepet játszott a „tízek tanácsa” (az 5 nagyhatalom: az USA, Anglia, Franciaország, Olaszország, Japán 2-2 képviselője).

–          Meghatározó személyiségek:

–          Clemenceau francia miniszterelnök

–          Lloyd George brit miniszterelnök

–          Wilson, az USA elnöke

–          Orlando olasz miniszterelnök

A nagyhatalmak céljai

–          Anglia: Németország gyarmatait megkapni, tengeri hatalmát megszüntetni, Európában gátolni Franciaország túlzott megerősödését.

–          Franciaország: Németország teljes körű és hosszú távú meggyengítése.

–          Olaszország: területeket akart a Monarchiától

–          az Adriai-tengert „beltengerré” kívánta tenni.

–          USA: Távol-keleti, dél-amerikai, szibériai területeken volt érdekelt.

Németország – Versailles, 1919. június 28.

–          Elzász-Lotaringia Franciaországé lett.

–          A Saar-vidéket 15 évre nemzetközi felügyelet alá helyezték.

–          A Rajna-vidék bal partját teljesen, jobb partját 50 km-es sávban demilitarizálták.

–          Danzig (Gdansk) szabad város lett.

–          A hadsereget 100 ezer főben maximálták, megtiltották a sorozást.

–          Át kellett adni a német hadiflottát.

–          Hadisarcot kellett fizetniük a németeknek (1921-ben a jóvátétel összegét 132 millió aranymárkában szabták meg).

–          Elvesztette minden gyarmatát

Ausztria – Saint Germain, 1919. szeptember 10.

–          Megszűnt a Habsburg-monarchia.

–          Trieszt, Isztria, Dél Tirol elvesztése.

–          Katonai korlátozások (hadsereg, fegyverkészlet maximálása).

–          Németországgal való egyesülés (Anschluss) tilalma.

Magyarország – Trianon, 1920. június 4.

–          békedelegáció vezetője: Apponyi Albert (Bethlen István, Teleki Pál)

–          Magyarország területének és lakosságának 2/3-át elveszti

–          Felvidék, Kárpátalja – Csehszlovákia

–          Partium, Erdély, Bánát egy része – Románia

–          D-vidék – Szerb-Horvát-Szlovén Királyság

–          határon túlra több mint 3 millió magyar kerül

–          a hadsereget 35 ezer főben maximalizálták

Törökország – Sévres, 1920. augusztus 10.

–          területének 3/4-ét elveszti

–          a tengerszorosokat nemzetközi ellenőrzés alá helyezték

„Orosz kérdés”

–          Wilson 6. pontja értelmében „minden nemzet maga dönt politikai fejlődéséről”.

–          A bolsevik Oroszországot nem fogadták el győztes hatalomnak, a szovjet vezetést nem tekintették legitim, demokratikus kormánynak, így nem hívták meg a béketárgyalásokra. A belső erőviszonyok tisztázódására vártak a nagyhatalmak.

Új államok

–          Lengyelország ismét egységes, szabad állam lett, jelentős területeket kapott a Német Császárságtól, megkapta továbbá Galícia, Bukovina egyes területeit, egyes orosz birodalmi területeket.

–          Csehszlovákia: Csehország és Szlovákia politikai egysége. Megkapta a Felvidéket, a Szudéta-vidéket és Kárpátalját.

–          Szerb-Horvát-Szlovén Királyság – 1929-től Jugoszlávia.

–          Románia: bővült Erdéllyel + a Partiummal + bánáti + kelet-alföldi területekkel, továbbá Besszarábia, Bukovina, Dél-Dobrudzsa területeivel.