Adókötelezettség szabályai, jogkövetkezménye. Illetékrendszer. Vám szerepe, fajtái.

Az adókötelezettség szabályai

Bejelentés, nyilatkozattétel: az adóköteles tevékenység megkezdése előtt be kell jelentkezni az adóhatósághoz. A bejelentkezés célja az adószám megszerzése. Négy adózói kör van, a magánszemély, a magánszemély egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet, illetve a magánszemély nem egyéni vállalkozó. Az adózó nyilatkozni köteles az általa közölt adatok, tények, körülmények valódiságáról.

Adómegállapítás:

–         Adózó: önadózással

–         Kifizető: adólevonással

–         Adóbeszedésre kötelezett: adóbeszedéssel

–         Adóhatóság: kivetéssel, kiszabással, utólagos adómegállapítással, azonnali ellenőrzéssel.

Adóbevallás: az adózó az önadózással megállapított adókról adónként tesz bevallást. A kifizető a levont adóelőleget, a megállapított adót, a járulékot saját adóbevallása keretében vallja be.

Az adó megfizetése: időpontja az a nap, amikor az adózó pénzforgalmi bankszámláját a hitelintézet megterheli, bankszámlával nem rendelkező adózó esetén az a nap, amikor az adót befizették.

Illeték

Jellemzői:

–         Az államnak bevétel

–         Az állam akaratkinyilvánítással határozza meg mértékét

–         Adók módjára behajtható

–         Jövedelmet von el

–         Az illetéket fizetőnek ellenszolgáltatás nem jár vagyonszerzés esetén

Öröklési illeték: tárgya mindaz a vagyoni érték, amelyet az örökös az örökhagyótól valamilyen formában (pl. végrendelet alapján) ingyenesen megszerez.

Ajándékozási illeték: tárgya lehet ingatlan, ingóság, vagyoni értékű jog. Akkor kell fizetni, ha az ajándékozásról okiratot állítottak ki. Ha a megajándékozottnak jutó ingóság forgalmi értéke a törvényben foglalt értéket meghaladja, és nem állítottak ki okiratot, a megajándékozott köteles illetéket fizetni.

Visszterhes vagyonátruházási illeték: kiterjed az ingatlan, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, ingóság hatósági árverésen történő megszerzésére, illetve gépjármű tulajdonjogának megszerzésére.

Államigazgatási eljárási illeték: annak kell fizetnie, aki államigazgatási eljárási körben eljárási cselekményt kezdeményez. Pl. építési hatósági eljárás, ingatlan nyilvántartási eljárás, környezetvédelmi hatósági eljárás.

Bírósági eljárási illeték: polgári eljárásban, cégbírósági eljárásban, csőd-és felszámolási eljárásban, magánvád alapján folyó büntetőeljárásban kell fizetni.

Tárgyi illetékmentesség:

–         Lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése, ha a vagyonszerző a szerződés bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít

–         Örökléssel, ajándékozással szerzett értékpapír

–         Olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót SZJA fizetési kötelezettség terheli

–         Államigazgatási eljárási illeték alól mentes pl. a honvédelmi kötelezettséggel kapcsolatos eljárás

–         Bírósági eljárási illeték alól mentes pl. megszűnt cég törlése iránti kérelem.

Személyes illetékmentesség

–         Feltétel nélküli: pl. helyi önkormányzatot illeti

–         Feltételhez kötött: pl. költségvetési szervez, KHT-t, egyházat, alapítványt illeti.

Az illeték alapja

–         Öröklési illeték: az örökség tiszta forgalmi értéke

–         Ajándékozási illeték: az ajándék tiszta forgalmi értéke

–         Visszterhes vagyonátruházási illeték: a vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke.

Vám

Fogalma: speciális termékadó, amelyet Magyarországon a vámhatáron vámterületre beléptetett áruk után kell fizetni.

Vámhoz kapcsolódó fogalmak

–         Vámszervezet: VPOP. A vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenőrzését, a vámterhek kiszabását, beszedését végzi

–         Vámhatár: a Magyar Köztársaság államhatára, illetve az államhatáron belül lévő vámszabadterület és tranzitterület

–         Vámterület: a Magyar Köztársaságnak a vámhatár által övezett államterülete

–         Vámszabadterület: vámellenőrzés alatt álló terület. A vámterületnek olyan elkülönített része, amely külföldnek minősül

–         Tranzitterület: a vámterületnek olyan területe, amely az átutazó személyek várakozására, illetve az átszállítás alatt lévő áruk, postaküldemények tárolására szolgál

–         Vámút: olyan terület, amelyen árut külön engedély nélkül szabad a vámterületre beszállítani, illetve onnan kiszállítani

–         Mellékút: vámútnak nem minősülő minden más, államhatárt átszelő út.

–         Vámáru: minden, vámterületre bevitt dolog mindaddig, amíg nem vámkezelték

–         Vámkezelés: olyan eljárás, amelynek keretében a vámhatóság dönt a vámáru vámjogi sorsáról. Módozatai: árutovábbítás, raktározás, aktív feldolgozás, ideiglenes behozatal.

A vám alapja: a vámáru vámértéke.

A vámteher megfizetése: ha a fizetésre kötelezett halasztott vámfizetési engedéllyel nem rendelkezik, akkor a vámáru kiadása előtt köteles megfizetni a vámterhet.

Vámmentesség

–         Határmenti gazdálkodás keretében külföldön termesztett áru

–         Útiholmi

–         Emberi eredetű gyógyászati anyag

–         Ellenszolgáltatás nélküli érkező könyv

Jogkövetkezmények

Késedelmi pótlék: az adó késedelmes megfizetése, támogatás esedékesség előtti igénybevétele esetén kell fizetni. Naptári naponként számítják. Jegybanki alapkamat kétszerese / 365.

Önellenőrzési pótlék: ha az adózó adót vagy támogatást önellenőrzéssel helyesbít, akkor kell fizetni. Mértéke a késedelmi pótlék fele, ismételt önellenőrzés esetén 75%-a. Az adózó állapítja meg, vallja és fizeti be.

Adóbírság: adóhiány esetén kell fizetni, mértéke 50%. Akkor is kell fizetni, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adóvisszaigénylési, adóvisszatérítési kérelmét, és a jogosultság hiánya kiutalás előtt megállapításra került.

Mulasztási bírság: az adókötelezettség valamely elemének megsértéséhez kapcsolódik. Alsó határa nincs, felső határa magánszemélyeknél 100 000 Ft, más adózónál 200 000 Ft. pl.: bejelentési kötelezettség késedelmes, hibás, hiányos, valótlan adattartalmú teljesítése esetén.

Adószám hiányában végzett tevékenység: mulasztási bírság, és az árukészlet lefoglalása.

Nyugtaadási kötelezettség elmulasztása: az üzlet lezárása bizonyos időre.

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása: az üzlet lezárása bizonyos időre.