A magyar nép – I. (Szent) István (997-1038)

1. Pogánylázadások leverése

–     Somogyban Koppányé, Erdélyben Gyuláé, Békésben Ajtonyé ® egész ország ura

2. Királyság

–     1000. dec. 25.: királlyá koronázzák – hatalma egyházi szentesítést kap

–     koronázás ® államforma: fejedelemség helyett feudális királyság

–     koronát nem a császártól, hanem II. Szilveszter pápától kéri és kapja ® elkerüli német-római császártól való hűbéri függést; csupán egyházát rendeli alá Rómának


3. Államszervező tevékenysége

1. Közigazgatási rendszer megteremtése frank példára: királyi vármegyék létrehozása

–     levert vezérek földjét kisajátítja, királyi birtokhoz csatolja ® ország területének 2/3-a kezébe jut

–     vármegye: vár és a körülötte elterülő birtokok összessége
élén: várispán – gazdasági, katonai, igazságszolgáltatási jellegű feladatok
lakói:  – várat védő várkatonák
– várjobbágyok (várkatonák tiszti rétege)
– várnépek (termelő munka)

2. Egyházszervezés

–     10 püspökség  létrehozása a papság irányítására

–     Esztergom: érsekség ® magyar egyház ne kerüljön német fennhatóság alá

–     minden 10 falu köteles 1 templomot építeni

–     vasárnapi templomba járás kötelező (kivétel: tűz őrzői)

–     egyházi tized (dézsma) bevezetése

–     szerzetesrendek meghonosítása – bencés apátságok

3. Törvényalkotás (száli törvények)

–     első írott törvényeink – frank törvények alapján

–     két törvénykönyve maradt fenn ® királyi birtok és magántulajdon védelme; több szokásjog felbontása

4. Királyi udvartartás megszervezése

–     11. sz. első feléig nincs állandó királyi székhely; király udvartartásával együtt vándorol az országban

–     11. sz. 2. fele: Székesfehérvár, Esztergom: királyi székhely kialakul

–     nádorispán: udvartartás vezető tisztségének viselője

5. Királyi tanács

–     tagjai: királyi család, vezető egyházi és világi főurak

–     részt esz a törvényalkotásban, az ország irányításában, de a királyi hatalmat nem korlátozza

6. Királyi kincstár

–     pénzjövedelmei: vámok, sókereskedelem, ezüstbányászat, pénzverés, bírságok, pénzjáradékok

4. Külpolitikája

–     védekező háború lengyel Boleszló ellen

–     Erdély: védekező háború besenyők ellen

–     1018.: bizánciak szövetségeseként részvétel Bulgária elleni hadjáratban

–     1030.: védekező háború II. Konrád német császár ellen