Reformországgyűlések

1. A reformkori Mo. problémái

Gazdaság

–     Mo. a Habsburg-Bir. többi részéhez képest elmaradott (védővámok)

–     földesurak ha akarnak, sem tudnak áttérni a tömeges áttérésre (mezőgazdaság kapitalista átalakítása), mert a fejlesztéshez (munkaerő, gépek stb.) hitelre, tőkére lenne szükség ® ősiség törvénye; uzsorafeltételek gátolnak

–     tőkés ipar nem tudja felváltani az elavult céhes ipart (feudális kötöttségek, belföldi konkurencia, tőke és munkaerő hiánya)

Társadalom

–     nemesek:             öröklési rendszer ® birtokai elaprózódnak
hitelt csak uzsorafeltételekkel tud felvenni

–     jobbágyok: nagyobb népesség, kevesebb hely ® aprózódás, zselléresedés

2. Érdekegyesítés

–     nemesség fél parasztfelkelésektől (hogy udvar az elégedetlen paraszttömegeket uraikkal szemben maga mellé állítja) ® reformerek meg akarják nyerni szövetségesül a velük ellentétes érdekű, robotoló jobbágytömegeket ® ennek egyetlen lehetséges módja a jogok kiterjesztése

3. Országgyűlés működése

–     felsőház: elnök a nádor. Katolikus főpapok, főispánok, főurak

–     alsóház: elnök a személynök. 52 megye 2-2 követe; szabad királyi városok és káptalanok követei

–     törvényt király v. alsótábla kezdeményezi

–     alsó-, felsőház megegyezésig vitatja a javaslatot

–     együttes ülésen elfogadott törvényjavaslatot alázatos feliratban királynak elküldik

–     király szentesít v. elutasít v. újratárgyalásra visszaküld

4. II. Lipót (1790-92)

–     8 db országgyűlési bizottság reformrendeletek előkészítésére

–     utódja, I. Ferenc: újra abszolutizmus

5. 1825-27. ogy.

–     Felsőbüki Nagy Pál felszólal magyar nyelv ügyében ® Széchenyi 1 évi jövedelmét MTA céljaira felajánlja (fejlődés megköveteli a nyelv fejlesztését)

6. 1832-36. ogy.

–     jobbágyfelszabadítás 4 lehetséges módja: önkéntes/kötelező; állami támogatással/anélkül

–     jobbágytelken élő (tehát legszegényebb) nemesek állami adót fizetnek

–     nem igazán orvosolják a problémákat

7. 1839-40. ogy.

–     önkéntes örökváltság törvénybe iktatása ® 1%-nak lehetőség (ha a jobbágy megegyezik földesurával, váltságdíj fejében megszabadíthatja magát és utódait a feudális terhektől; telkét magántulajdonává teheti)

–     magyar nyelv hivatali használatának kiterjesztése

8. 1843-44. ogy.

–     magyar nyelv államnyelv

–     Védegylet

–     nem nemes is birtokolhat nemesi javakat (csak részmegoldás)

9. Megoldásra váró problémák

–     felelős minisztérium

–     népképviseleti ogy.

–     közteherviselés

–     jobbágyfelszabadítás

–     nemzeti függetlenség

–     hitellehetőségek megteremtése

–     gazdasági önállóság

–     oktatás fejlesztése