Magyarország a 18. században

1. Mo. 18. sz.

–     18. sz.: feudális abszolutizmus kialakulása

–     szatmári béke után Habsburg-birodalom megerősíti kormányzatának helyzetét

–     magyar korányszék bécsi befolyás alatt ® rendi főméltóságok politikai szerepe csökken

–     megyék kivételével mindenhol udvar akarata érvényesül

–     nincs önálló magyar hadsereg

–     Erdélyt külön kormányozzák

2. Abszolutizmus

–     felvilágosult Habsburg-uralkodók: különböző rendeletekkel a kezükben levő területek gazdasági, társadalmi fejlődését próbálják elérni

–     abszolutista uralkodók: konzervatív jelleggel, szükség esetén erőszak alkalmazásával próbálják hatalmukat fenntartani

–     mindkét államforában király tkp. egyeduralkodó

II. Mária Terézia 1740-1780

1. „Kezdetek”

–     1740.: Mária Terézia királynő (1723. III. Károly: Pragmatica Sanctio)

–     1740-48.: spanyol örökösödési háború (II. Frigyes). Mária Terézia magyar nemességhez fordul segítségért ® ahelyett, hogy függetlenségünket kivívtuk volna, életünket és vérünket ajánljuk fel

–     Habsburgok csak Sziléziát vesztik el ® magyaroknak köszönhető

2. MT. célja

–     területi egység létrehozása

–     ország fejlesztése

–     társadalmi-politikai modernizálás

–     nem a felvilágosodás híve, de intézkedései modernizációs reformtörekvések

3. MT. törvényei

–     1754.: vámrendelet ® Mo. nagyobb mértékben viseli vámokat.
Mezőgazdasági cikkeket exportálni, iparcikkeket importálni éri meg ® Mo. mezőgazdasági országgá válik

–     1777.: Ratio Educationis ® oktatásról szóló tv.: népoktatás bevezetése


4. Urbárium – úrbérrendezés

–     jobbágyok földesúri terhei nőnek ® állami adó nehezen behajtható ® MT. rendeleti úton szabályozza az úrbéri viszonyokat: jobbágytelek, haszonvétel, szolgáltatások rögzítése (jobbágyterhek egységesítése) ® földesúr korlátlan joga megszűnik   (tartalma hiányzik!!!)

–     jobbágyok helyzete javul: dunántúli majorsági körzetek
romlik: egykori hódoltsági területek (ott enyhébbek voltak a kötelezettségek)

II. II. József 1780-1790

1. Bev.

–     központi akaratot akarja érvényre juttatni a rendi jogokkal szemben

–     felvilágosult abszolutizmus elvei; cél: egységes monarchia

–     „kalapos király”: nem koronáztatja meg magát a magyar koronával ® nem kell a magyar alkotmányra felesküdnie; nem köti kezét a nemesi adómentesség

–     1784.: magyar királyi koronázó ékszereket Bécsbe viszi

2. Rendeletei

–     1781.: türelmi rendelet ® szabad vallásgyakorlat görögkeleti + protestáns vallásúaknak

–     hasznos munkát nem végző szerzetesrendeket feloszlatja; tőlük elkobzott földeket jobbágyoknak bérbeadja

–     1784.: nyelvrendelet ® latin helyett német a hivatalos nyelv

–     1785.: közigazgatás átszervezése ® nemesi vármegyét mint közigazgatási egységet eltörli, helyette Mo-on 10, Erdélyben 3 kerület

–     1786.: térképészeti felérés

–     1785.: jobbágyrendelet ® cél: jobbágyság helyett bérmunkával műveljék a majorságokat
Örökös jobbágyság megszüntetése ® szabad költözés; termékfeleslegével szabadon rendelkezhet; telekhasználati jogát nem vonhatják kétségbe; peres ügynél ügyvédet kap; gyereke taníttatásához nem kell földesúr engedélye

–     1789.: nemesség adózása ® jobbágyokhoz hasonló mértékben birtok utáni bevétel 12%-a

3. Halála

–     növekvő rendi ellenállás; sikertelen török háború miatti elégedetlenség; kedvezőtlen külpolitikai viszonyok; francia forradalom példája ® halálos ágyán összes rendeletét visszavonja türelmi és jobbágyrendelet kivételével

4. Jakobinusok – Martinovics-féle mozgalom (nem biztos, hogy kell)

–     szűk körű, elszigetelt szervezet

–     cél, program: ország polgári átalakulása, függlenség kivívása

–     Reformátorok Társasága: felvilágosult nemesség – köznemesi vezetés alatt álló köztársaság kiváltságok megtartásával

–     Szabadság és Egyenlőség Társasága: közvetlen népuralom, közteherviselés; nemesi adózás, polgári köztársaság