A rendi monarchiák kialakulása Nyugat-Európában

Rendi monarchia: olyan államforma, amelyben a hatalmat a király és rendek együttesen gyakorolják. Jellemzői: szakképzett hivatalnokok, zsoldos hadsereg (nem függ a rendektől). Célja, hogy megvédje a feudális rendszert a parasztok és a városi plebejusok felkeléseitől.

Anglia – 12. század közepe

II. (Plantagenet) Henrik – francia vazallusok, angol hűbéresek

Megfékezte a feudális nagyurakat, csökkentette az egyházi bíróságok szerepét, kiterjesztette a királyi bíróságok hatáskörét (esküdtbíróságok).

Bírósági illetékből, vámokból, városok adóiból zsoldoshadsereget szervezett.

I. (Földnélküli) János

Harcokban elveszette franciaországi birtokaitàsúlyos adók

1215. 06. 15. Magna Charta Libertatum (Nagy Szabadságlevél) – rákényszerítették

  • Csak a királyi tanács beleegyezésével szed adót
  • Bírói eljárás nélkül nem ítél el senkit
  • Városok szabadságát tiszteletben tartja

János kiskorú fia kerül a trónraàbárók megerősödnekàországos elégedetlenség

Lovagok és polgárok felkelése (Simon de Monfort), győztek à Monfort kormányzó lett

1265. meghívta a parlamentbe a köznemeseket és a polgárokatàelső rendi gyűlés

Csökken az elszigeteltség, a társadalmi ellentétek.

 

Franciaország – 12-13. század

Meggyorsult a városok fejlődése, erősödik a királyi hatalom

IX. Lajos (1226-70) – reformjai erősítették a királyi hatalmat

Fejlesztette az államigazgatás szerveit, pénzverés, királyi főbíróságok

IV. (Szép) Fülöp – még jobban erősödik a hatalom

Megszerezte Champagne grófságát, meghódította Flandriát.

Kellett a pénz a hódításokraàmegadóztatta az egyházatàVIII. Bonifác kiközösítette

Fülöp megtiltotta a pápai jövedelmek kivitelét, elfogatta a pápát. A pápaság behódolt a francia királyi hatalomnak. (1309. a pápák hetvenéves avignoni fogsága)

1302. első rendi gyűlés – megnyerje az embereket (papság, nemesség, városi polgárság)

Rendi monarchia

 

A rendi monarchiák megszilárdulása Nyugat-Európában

13-14. fordulóján megtorpan a gazdasági fejlődés, éhínség, járványok

Angol-francia ellentétekà 1328. kihalnak a Capetingek à VI. Fülöp francia király lesz

III. Edward angol király nem ismerte el, parasztfelkelések, Százéves háború (1339-1453)

1358. Észak-Franciaország – felkelés (Jacquerie), Guilleaume Caillet vezette, plebejusok is csatlakoztak, de a nemesség leverte

1348. pestisjárvány Angliábanàmunkaerőhiányànemesség röghöz kötést akart

Prédikátorok lázították a népet (John Ballàbebörtönözték)

Százéves háborúàújabb adókà 1381. Wat Tyler – felkelés, leverték, vezetőket megölték

Vége a Százéves háborúnak, VII. Károly megerősítette a királyi hatalmat

XI. Lajos megszilárdította a rendi monarchiát Franciaországban

VII. (Tudor) Henrik pedig Angliában.