Hunyadi Mátyás

1. Bev.

–     művelt, olvasott; politikában, hadtudományokban, bölcsészetben, művészetekben jártas

2. Királyválasztás

–     1458. jan.: nemesek királyválasztó országgyűlése ® király: 15 éves Hunyadi Mátyás ® atyja erényeinek folytatását remélik; bábunak hiszik

–     Szilágyi Mihály akar kormányzóként uralkodni ® Mátyás bebörtönzi, majd D-re küldi törökök ellen

–     Erzsébet ellopatta a Szent Koronát, hogy V. Lászlót megkoronázhassa ® III. Frigyes azóta magánál tartja ® Mátyás visszaszerzi. Farkashidai egyezmény: ha utód nélkül hal meg, Frigyesé lesz a magyar trón

–     érvényes koronázás a Szent Koronával: 1464. márc.


3. Központosítási törekvések

–     már apja megkezdte.

–     központosított hatalom támasza: hivatalnok-, hadsereg; erős kincstár

–     ellenzéki bárók félreállítása

–     támasza: köznemesi többségű rendi gyűlés

–     fő méltóságokat a király által felemelt köznemesek kapják

–     királyi kancellária: állami ügyek intézése

–     hatékonyabb, gyorsabb igazságszolgáltatás

–     jobbágyok szabad költözésének megerősítése

Közigazgatási reform

–     királyi tanács (tagjai bárók) helyett szakképzett királyi hivatalnokok ® köznemesi, nem nemesi származásúak is lehetnek; a tudás a fontos. Fizetést kapnak
modern műveltségű kisemberek kezébe kerül közigazgatás
rendiségtől független központi kormányzás iparos v. jobbágyszármazású emberekből

Hadsereg

–     „Fekete Sereg”: állandó zsoldossereg

–     nem magyar híveket (pl. németek) is toboroz maga köré

–     cseh huszitákat leveri v. zsoldjába fogadja

–     hadsereg vezérei: Kinizsi Pál, Magyar Balázs

–     1479.: Kinizsi Pál + Báthori István, Kenyérmező ® Ali bég legyőzése

4. Pénzügyi (kincstári) reform (1467)

–     kapuadóból füstadó (háztartásonként szedi)

nagyon súlyos terhek

koronavám: harmincadvámhoz hasonlít

–     rendkívüli hadiadó rendszeressé válik

–     városi adók megnövelése

–     megváltoztatja adók neveit ® minden korábbi mentességet eltöröl

–     biztosítja a békés termelőmunka feltételeit

–     nemes nem szedhet más címeken adót

5. Külpolitika

–     legfőbb feladat: törökökkel szembeni védekezés

–     Mo. egyedül kevés erőt képvisel ahhoz, hogy felvegye a harcot ellenük ® nem vállalja török elleni támadó hadműveleteket

–     D-i határ: ország védelme. Erős végvárak

–     1483.: ötéves béke a szultánnal

–     Ny felé hódító politika ® célja: egyesített erők török ellen. 1468.: huszitizmus elfojtása ürügyén megtámadja Csehországot. Csehek Jagelló Ulászlót választják királlyá; Mátyásé Morvaország és Szilézia lesz
1485.: Bécs elfoglalása ® utolsó győzelme (királyi székhely áttétele Bécsbe)

–     hadi sikerek ® diplomáciai elszigetelődés

–     1467.: erdélyi főurak lázadásának leverése

–     1471.: Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvést szervez Mátyás ellen ® leveri; ettől kezdve függetlenedni akar a rendektől ® despotikus módszerek (törvények helyett rendeletek)

6. Támogatottság hiánya

–     központosító király mögött nincs támogató politikai erők széles köre

–     városi polgárság: kevesen vannak

–     köznemesség: familiaritás miatt függ a főuraktól; nem részesült úgy a hatalomból, ahogy várta

–     köznemesi származású vezetők: címeik mellé nem kapnak tényleges hatalmat

–     régi főúri családok: szemben állnak vele

7. Egyéb

–     1476.: Beatrix nápolyi királylánnyal házasság

–     Corvina könyvtár: az akkor ismert egész korszerű tudományosságot felölelte. Könyvei: corvinák

–     egységes magyar nyelv főúr és jobbágy között

–     serkenti magyar történelmi tudat kialakulását

–     Pozsonyi egyetem megalapítása (rövid életű)

–     Buda: reneszánsz kultúri virágzása

–     saját történetírója: Antonio Bonfini

–     belső rend megteremtése; külső veszély elhárítása; török további terjeszkedésének megállítása; ország gazdasági-társadalmi erőinek összefogása

–     1490.: Bécsben meghal ® Székesfehérváron temetik el

–     törvényes utód nincs ® Corvin Jánost jelöli ki utódnak (törvénytelen gyermeke egy osztrák polgárlánytól)