Az Árpád-kor – Aranybulla-mozgalmak

1. Birtokadományozások

–     III. Béla korában elfogyóban a kormányhű főurak megjutalmazására szolgáló királyi magánbirtok ® királyi vármegye területeiből adományoz

–     fia, I. Imre: komplett vármegyéket adományoz el

–     birtokadományozás II. András (1205-1235) terjed el igazán ® királyi vármegyék korábban kiváltságos helyzetű népe elveszti privilégiumait (birtok új urai nem tartják tiszteletben)

–     vármegye népei 13. sz. elején: szerviensek (várkatonák), várjobbágyok (tisztek), szolgálónépek

2. Szerviensek

–     öröklődő kisebb földbirtokkal rendelkező köznemesi réteg

–     király zászlaja alatt kötelesek szolgálni

–     szabad öröklési jog

–     ellenség kiűzésében köteles részt venni

Szerviensek, várjobbágyok kiváltságai

–     adómentesség

–     csak a király rendelkezhet velük

–     királyi vármegyét megkapó magánföldesúr megsemmisíti korábbi kiváltságaikat

Aranybulla-mozgalom az eladományozott királyi vármegyék korábban kiváltságos helyzetű népeinek mozgalma privilégiumainak megmentéséért ill. visszaállításáért

3. II. András (1205-1235)

–     királyi birtokok eladományozása ® királyi hatalom gyengül, világi nagybirtok erősödik

–     II. András eladományozott birtokaival elvesztett jövedelmét királyi regálékkal pótolja: rendkívüli adó, nyolcvanadvám, pénzverés, sókamrák
regálékat bérbeadja mohamedánoknak, izmaelitáknak

–     új rendszer – kedvez: birtokadományokból nagyobb részt kapott földesurak, német              előkelők, király főemberei, regálébérlők

– ellenségei:  – adományozásból kimaradt arisztokraták
– egyház (világi nagybirtoktól tart
– királyi szerviensek (lesüllyedés; királyi laza függés                                                       helyett szoros nagybirtoki függés)
– várjobbágyok (kiváltságos helyzet elvesztése)
– várnépek (magánföldesúri alávetettség ® súlyosabb                                       terhek)

–     II. András jövedelempolitikája nem válik be, mert a csírázó árutermelés, pénzgazdálkodás nem bírja az államháztartás terheit

–     felesleges, költséges hadjáratok Halics ellen és a Szentföldre

–     feleségének (Gertrudis) merániai udvartartása; német kegyenceknek tisztségek ® Bánk nádor és lázadó magyar főurak lemészárolják Gertrudist és kíséretét

–     Királyi szerviensek, várjobbágyok, várnépek tömegmozgalma ® 1222.: Aranybulla: szerviensek jogainak oklevéllel való megerősítése; ország sérelmeinek orvoslása

4. Az Aranybulla

–     ígéret arra, hogy a pénzrontás a jövőben nem folytatódik; újabb külső hadjáratok nem lesznek

–     nagybirtokosok érdekében: idegeneknek nem lehet tisztséget v. birtokot adományozni

–     parasztság érdekében: tizedet terményben szedik

–     szerviensek érdekében:  – végrendelkezési szabadság;
– eredeti kiváltságaik megerősítése
– királyt külső hadjáratba nem kötelesek elkísérni
– birtokai után nem kell adót fizetnie
– birtokai sérthetetlenek
– csak a király ítélkezhet felettük

–     ellenállási záradék: püspök és nemesség hűtlenség vétke nélkül kényszeríthetik a királyt az Aranybulla rendeleteinek betartására

–     Aranybulla nem tudja megakadályozni, hogy a nagybirtok ne erősödjön a királyi hatalom rovására

1231.: papi bulla

–     király ismét engedélyezi az egyház számára a tized pénzbeli szedését (az 1222-es megtiltotta ezt)

–     ellenállási záradék helyébe az esztergomi érsek kiközösítési jogát fogalmazzák meg

5. Bef.

–     király távolléte; főurak fegyveres ereje ® Aranybullában foglaltak nagy részét nem tartják meg