Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

A jobbratolódás és a német befolyás növekedése a harmincas évek Magyarországán.

1931 nyarán a nemzetköziés pénzügyi hitelrendszer összeomlása elérte Mo.-t. (Bankzárlat, korlátolt betétkifiz.) A mezőgazdaság helyzete 1929-ben kibontakozó agrárválság, így a válság mindvégig az mg.-t sújtotta jobban – oka: a magyar termények…

Magyarország 1944 és 1956 között – Az ideiglenes államhatalom

Második vh. mérlege –     800 e halott; 8800-900 e hadifogságban –     nemzeti vagyon 40%-a elpusztul –     gyárak 90%-a megrongálódik –     összes híd használhatatlanná válik –     vasúthálózat 40%-a elpusztul –     Jóvátétel: 300…

Magyarország 1944 és 1956 között – Tildy-kormány

1. Választójogi reform –     általános, egyenlő, közvetlen, titkos választójog –     1945. nov. 4. választások: FKGP győz 57%-kal ® abszolút többségét nem tudja értékesíteni, mert SZEB ragaszkodik koalíciós kormányhoz –     1945. nov….

Magyarország 1944 és 1956 között – A Kisgazdapárt megtörése

1. Szalámitaktika –     lényege: demokratikus pártok újabb és újabb csoportjait az MKP kiszorítja a hatalomból –     1946.: demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló tv. segítségével MKP a vezetése alat álló…

Magyarország 1944 és 1956 között – Erőltetett iparosítás

1. Az első ötéves terv (1950-55) –     Sztálini modell: nehézipar egyoldalú és elsődleges fejlesztése ® mindent elvon mezőgazdaságból, lakosság fogyasztásából –     nehézipar fejlesztésének elsősorban katonai céljai vannak; ország termelése lényegében hadigazdaság…

Magyarország 1944 és 1956 között – A diktatúra elbizonytalanodása

1. Párturalom mechanizmusa –     belpolitikai események nem a formálissá vált államhatalmi szervekben, hanem a párton belül zajlanak ® 1948-1990.: pártállam –     párton belül fő hatalom: Központi Vezetőség –     tényleges irányítás: Honvédelmi…

Magyarország a két világháború között – Szellemi élet Magyarországon 20-as, 30-as években

1. Bethlen-korszak szellemi élete –     ugrásszerű fejlődés, átütő siker –     vez. 1922-31.: gr. Klebelsberg Kunó; Bethlen-kormány kultuszminisztere –     politikai cél: kultúrfölény megteremtése ® magyarság szellemileg, kultúrailag Kárpát-medence vezetője; kultúrfölény többi Kárpát-medencei…

Magyarország a két világháború között – Darányi-kormány

1. Bev. –     Gömbös meghal ® min. eln.: Darányi Kálmán –     programja: alkotmányos rend helyreállítása ® vissza akar térni bethleni alapokhoz, de nem fordul élesen szembe Gömbös „politikai végrendeletével” sem –    …

Magyarország a két világháború között – Imrédy-kormány

1. Bev. –     1938. máj.: Imrédy Béla kormányalakítása –     Imrédy: angolbarát pénzügyi-gazdasági szakember –     várják tőle: németektől távolodó külpolitika; régóta esedékes reformok megvalósítása 2. Zsidótv –     min. eln-váltás idején: 1. zsidótv…

Magyarország gazdasága

A politikai rendszerváltozás, a többpártrendszerű parlamentáris demokrácia megteremtése (1989-90) után újjá kellett rendezni a tulajdonviszonyokat, át kellett alakítani a gazdaság szerkezetét, exportcikkeink számára pedig új piacokat kellett szerezni. A gazdaság korszerűsítését…

Magyarország a két világháború között – Teleki-kormány

1. Tevékenysége –     Teleki feladatának tekinti az előretörő szélsőséges erők visszaszorítását és a békés revízió folytatását –     betiltja a börtönben ülő Szálasi nemzetiszocialista pártját; tagjait tömegesen internáltatja –     kormánypártot újjászervezi Magyar…

A Dózsa-féle parasztháború és a középkori magyar állam bukása!

Mátyás halála után azonnal megindult a harc a koronáért. Ugyanakkor a főurak megragadták a lehetőséget hatalmuk visszaállítására. Átvették a király halálával megbénult kormányszervek irányítását. Corvin János hadseregét leverték. és Beatrix királynét…