A pszichológia tárgya, feladata, helye a tudományok rendszerében

A pszichológia tárgya a szervezett társadalomban élő ember megismerése. A biológiailag is meghatározott lelki jelenségeket, a személyiséget és annak tevékenységét vizsgálja, azok törvényszerűségeit kutatja.

A pszichológia feladata elméleti vonatkozásban az ember lelki jelenségeinek, általános és specifikus {sajátosan jellemző) tulajdonságainak feltárása és ezek alapján az ember várható viselkedésének, magatartásának előrejelzése.

Gyakorlati, alkalmazott feladata a feltárt és igazolt pszichológiai törvényszerűségek ismerete és azok helyes alkalmazása. Alapvető feladata az ember segítése viselkedésének, magatartásának irányításában, hatékonyabbá tételében.

Ahhoz, hogy a pszichológiát a tudományok rendszerében elhelyezzük, látnunk kell, hogy az ember egyszerre biológiai és társadalmi lény. Ebből adódóan a pszichoIógia igen sok más tudománnyal állt és áll ma is kapcsolatban.

Mint minden tudomány esetében, itt szintén kiemelkedő szerephez jut a filozófia. Az emberi lényeg és lét, valamint ezek megismerésének elvi alapjait nyújtja a pszichológia számára is.

A szociológia pedig a társadalmi jelenségeket és azok törvényszerűségeit vizsgálja. Ilyen módon több közös kutatási problémája adódik a pszichológiával.

A társadalomtudományok közül a pszichológia legfőként a pedagógiával (neveléstudomány) áll szoros és kölcsönös kapcsolatban. E tudomány elvei és ismeretei rendkívül fontosak az élet minden olyan területén, ahol az ember fejlesztése, a vele való bánásmód kérdése felmerül. Természetesen az ápoláslélektan számára is igen lényegesek ezek az ismeretek.

A természettudományok közül a pszichológia felhasználja az információelméletet, a kibernetikát (közlés és vezérlés elmélete), amely az ember megismerő tevékenységének, cselekvésének értelmezéséhez nyújt modelleket.

A matematikai tudományok (matematikai statisztika, valószínűség számítás) a vizsgálati adatok szabatos feldolgozásához, néhány esetben egyes pszichológiai törvényszerűségek megfogalmazásához járulnak hozzá.

A természettudományok közül a pszichológia legszorosabb kapcsolatban az anatómiával, fiziológiával – különösen a neurofiziológiával – és általában az alkalmazott orvostudományokkal áll.

Az anatómia-élettan az emberi test felépítését és működését vizsgálja. Azokkal a törvényszerűségekkel ismertet meg bennünket, amelyek a pszichikus működéseket megalapozzák, megelőzik és követik. A fiziológia úgy vizsgálja az életjelenségeket, ahogyan azok a szervezeten belül lezajlanak. A pszichológia az embert a környezettel való kölcsönhatásban közelíti meg. Nem kutatja tehát a pszichológia a különböző lelki jelenségek hordozóját, a szervezetet és az idegrendszert.

A pszichológia nem elszigetelt tudomány, mivel a más területeken elért új eredményeket is figyelemmel kíséri, és felhasználja továbbfejlődése érdekében.