Kategória: Pénzügy érettségi tételek

A hitelek fogalma, csoportosítása. Hitelezései alapfogalmak. A hitelezési eljárás szakaszai. Elektronikus bankműveletek.

Hitelezési alapfogalmak A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében. A hitelek alapvető formái: a bankhitelek (pénz-, és kötelezettségvállalási hitelek), valamint a kereskedelmi hitelek. A kereskedelmi hitel az olyan halasztott…

A lízing, a faktorálás és a forfetírozás fogalmainak értelmezése. Csoportosításaik szempontjai.

A lízing története, fogalma, alaptípusai A lízing fő jellemzője a finanszírozás, így szorosan kapcsolódik a bankok hitelügyleteihez. A bankok általában külön lízingtársaságot alapítanak ezen üzletágra. A lízing közgazdaságilag hitelaktusnak minősül. A…

A váltó fogalma, típusai. A váltó törvényes kellékei. Váltóügyletek (átruházás, leszámítolás, viszonleszámítolás).

A váltó olyan forgatható értékpapír, amely egy későbbi időpontra vonatkozó fizetési ígéretet, vagy fizetési felszólítást testesít meg. Saját váltó: az olyan váltóügyletet, amelynek két szereplője van: kiállítója és rendelvényese. Az elnevezés…

A pénzügyi szolgáltatások csoportosítása, típusai. A vállalkozások pénzforgalmának szabályai. Fizetési módok. A fizetések pénzügyi biztosítékai.

Fizetési forgalom formái, a fontosabb bankszámla-típusok A fizetési forgalom (pénzforgalom) a fizetést teljesítők és a fizetést elfogadók közötti pénzmozgást jelenti. A pénzforgalom a pénznek az állandó, folyamatos körforgása. Két formája van:…

A pénzügyi intézményrendszer felépítése. Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet. A betété és a befektetés-védelem intézményei (OBA, BEVA). A bankműködés alapfogalma.

A bankrendszer történeti kialakulása, főbb jellemzői Az első bankári feladat a pénzváltás volt. Bankrendszer alatt egy ország bankjainak és a rájuk vonatkozó szabályoknak az összességét értjük. A bankrendszer két típusú lehet:…

A pénz időértékének értelmezése. A jelenérték és a jövőbeli érték fogalma. Kamat és diszkontszámítás. Annuitás, örökjáradék.

A pénz időértékét a kamatlábbal fejezzük ki. A modern pénzügyek talán legfontosabb két alapelve: Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőben esedékes pénz. Ezt az elvet a pénz időértékének elveként is…

A pénzügyi rendszer felépítése, a pénzügyi politika elemei. A fiskális és a monetáris politika célja, eszközrendszere.

A pénzügyi rendszer fogalma, felépítése A pénzügyi rendszer a pénzeszközök forgalomba hozatalát, azok ideiglenes és végleges átcsoportosítását, elosztását, újraelosztását, a pénz- és tőkepiaci mozgásokat, valamint a nemzetközi pénzfolyamatokat foglalja magában. A…

A pénz fogalma, történeti kialakulása, funkciói. A pénzteremtés mechanizmusa. A pénzmultiplikátor.

A legáltalánosabb elterjedt meghatározás szerint a pénz az általános egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz. A pénz olyan fizetési eszköz, amely az árucsere közvetítő eszközeként szolgál és széles körben elfogadott. A pénz…

A forgóeszköz finanszírozás sajátosságai. A nettó forgótőke értelmezése. Relatív forgóeszköz-csökkentés. A beruházások finanszírozása

Finanszírozási szabályok A tartós befektetések finanszírozási szabálya: E szabály azt mondja ki, hogy a tartós befektetéseket a vállalkozások saját tőkéjükkel, vagy ha az nem elegendő, akkor hosszú lejáratú idegen tőkével kell,…

Az államháztartás fogalma, alrendszerei. A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok költségvetése. A decentralizált pénzalapok.

Az államháztartás fogalma, funkciói Az államháztartás az állam gazdálkodási rendszernek egésze. Azt a tevékenységet, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami költségvetésbe, mint pénzalapba, majd azt felhasználja kiadásai…