Kategória: Történelem érettségi tételek

A történelem érettségi tételek azokat a diákokat célozzák meg, akik a történelem vizsgájára készülnek. Az itt található témakörök átfogják a világ- és magyar történelmet, valamint a fontos eseményeket és személyiségeket. A történelem érettségi tételek lehetővé teszik a diákoknak, hogy átfogó ismereteket szerezzenek a történelem fontos eseményeiről, és értelmezni tudják a múlt történéseit a jelen kontextusában.

Magyarország 1850 és 1917 között. A kiegyezés.

Előzmény: a szabadságharc bukása –          1849 márc. 4. olmützi alkotmány –          oktrojált = kikényszerített alkotmány –          Ferenc József visszavonja az áprilisi törvényeket –          birodalom centralizált átszervezése –          Magyarország beolvasztása –          1850…

A dualizmus megszilárdulásának legfontosabb eseményei.

A monarchia Európában: 1867-ben az osztrák-magyar kiegyezés láncszem volt az európai polgári és nemzeti átalakulások során. A Habsburgok régi monarchiája két központú (dualista) alkotmányos monarchia lett. A régi-új birodalom területét nézve…

A kiegyezés létrejöttének külső és belső körülményei.

A belső bajokkal küszködő Ausztria önhitt vezetői maguk mentek a háború elé. A régen várt háborús életre villanyozta a magyar emigrációt is. Az események kulcsa  III. Napóleon kezében voltak. Ezért ragaszkodott…

A neoabszolutizmus létrejötte Magyarországon 1848/49 után. A nemzeti ellenállás bemutatása.

Az egyes nemzetek udvarhű főrendei a birodalom föderalisztikus átszervezése mellet foglaltak állást. Szószólójuk Windischgrätz, azt hangsúlyozta, hogy a rendi jogaiba visszahelyezett régi arisztokrácia elégséges a forradalmi erők ellensúlyozására. Az azonos módon…

Az ipari forradalom folyamatának bemutatása. A legfontosabb találmányok.

Angliában az iparban minőségi változások mentek végbe. A kézműipart a tömegtermelés váltotta föl. A termelés eszközei kézi szerszámok helyett gépek. A gőz lett a legfontosabb energiaforrás. A gépek és a gőz…

Magyarország újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomba a XVIII. században.

Magyarország beépülése a Habsburg Birodalomba A Habsburg Birodalom a XVIII. sz. elején A Habsburgok kísérlete a spanyol trón megszerzésére kudarcba fulladt. Kárpótlásul a Spanyol-Németalföldet, Szardíniát és Milánót kapták meg. Savoyai Jenő…

Új Habsburg hatalmi berendezkedés

A 18. század első évtizedének magyar szabadságharca a Rákóczi-szabadságharc már nem a török fennhatóság alá kívánta helyezni az országot, hanem a Habsburg kötelékeken akart lazítani az ország területi közigazgatási különállását akarta…

Élet a királyi Magyarország és a hódoltság területén.

A Budát elfoglaló török hatalom – helyzetének biztosítására – egyre nagyobb éket hasított ki az országból. A terjeszkedés elleni harc a végvári hálózatra várt. A harci tapasztalatok szerint a megfelelően megépített…

A feudális abszolutizmus kialakulása Angliában és Franciaországban.

A XVI. századi nagy átalakulások Nyugat-Európában megteremtették a tőkés gazdaságot. A folyamat hosszú időt vett igénybe. A kialakuló tőkés polgárság, a burzsoázia sokáig a királyi hatalom védelmére szorult. Az uralkodók viszont…

A középkori ipar, kereskedelem, városfejlődés jellemzése a virágzó feudalizmus időszakában!

Középkori ipar fejlődése –          római birodalom bukása után a háziipar van jelen –          legfontosabb mesterségek: kovácsmesterség, ötvösség –          utána vándoripar: mesteremberek járták a vidéket –          céhes ipar –          céh: szabad kézművesek…

1351-es törvények

Hogy Lajos megőrizze maga mellett a köznemességet saját támaszaként, 1351-ben felújítja, módosítja az Aranybullát: Az Aranybullában foglalt szabadságjogokat rögzíti (adómentesség, bírói ítélet nélkül nem ítélhetők el, külföldi hadjáratra nem kötelezhetők). Változik…

Magyarország az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején.

Hogyan szervezte újjá a feudális monarchiát Károly Róbert? A XIII-XIV. század fordulóján a tényleges hatalom egyes megerősödő nagyurak kezébe került. Magánhadseregükre és familiárisaik fegyveres erejére támaszkodva kiskirályként uralták tartományukat. Kedvezett a…