A forgóeszköz-finanszírozás szükségessége és finanszírozási formái. Finanszírozási stratégiák. Forgóeszköz szükséglet megállapításának módjai.

Finanszírozási stratégiák

Szolid: az eszközök megtérülési ideje és a források lejárata megegyezik.

Konzervatív: a vállalat az eszközszükséglet egy részét is tartós forrással finanszírozza.

Agresszív: a vállalat a tartós eszközök finanszírozásába is rövid lejáratú forrásokat von be.

Nettó forgótőke

A hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozott forgóeszközök értéke. A nettó forgótőke-szükségletet a vállalat tevékenységének jellege határozza meg. A nettó forgótőke a forgóeszközöknek azon állománya, ami tartós tőkelekötést igényel.

Finanszírozási formák

Belső források

–         Leírásból történő finanszírozás: az árbevételben visszatérülő költségként           elszámolt amortizációból történő finanszírozás

–         Nyereség visszatartása: az önfinanszírozási lehetőség függ a cég nyereségétől,  az adóztatás módjától, a cég osztalékpolitikájától. A mérleg szerinti         eredmény      önfinanszírozási forrásként felhasználható

A belső finanszírozás előnyei:

–         Az amortizáció korlátlanul felhasználható beruházásra

–         A visszaforgatott nyereséget külső tényezők nem befolyásolják.

Külső források

–         Hitelfinanszírozás: jellemző formái a közép- és hosszú lejáratú beruházási és    fejlesztési hitelek, illetve a cég belső fejlesztési forrásait megelőlegező  hitelek

–         Részesedés-finanszírozás: nő a tőkét átvevő alaptőkéje, így javul a           hitelképessége is. A tőkét átadó célja lehet jövedelemből való részesedés,          illetve tőkehozadék növelése.

A forgóeszköz-szükséglet megállapítása

Fordulatok száma: kifejezi, hogy a forgóeszköz-állomány adott időszak alatt hányszor térül meg. Előnyös, ha értéke magas.

Forgási idő: kifejezi, hogy hány nap szükséges egy fordulat megtételéhez. Előnyös, ha értéke alacsony.

Eszközigényesség: kifejezi az egységnyi forgalomra jutó eszközállomány értékét.

Reagálási fok: kifejezi, hogy 1%-os forgalomváltozásra hány %-os változással reagál a forgóeszköz-állomány.


Finanszírozás fogalma és tevékenysége. Pénzügyi szerkezet és tőkeszerkezet tartalma. Tőkeköltség. Finanszírozás elvei.

Pénzügyi tervek fajtái

Középtávú: a cég stratégiai elképzeléseinek nagyvonalú pénzügyi vetülete. 3-5 év.

Éves: negyedéves bontásban készül. Nagy mozgásteret nyújt a vállalatvezetés beavatkozásaihoz.

Rövid távú: általában a havi pénzforgalom napi bontású prognózisa. A fizetőképesség folyamatosságának megőrzését szolgálja.

Állományi szemléletű: a vállalkozás eszközeit és forrásait állítja szembe egymással. Fordulónapokra készül. Célja az eszköz-forrás egyensúly megteremtése.

Likviditási: éves. Célja a bevételek és a kiadások összhangjának megteremtése.

Cash-flow terv: éves. Célja a pénzjövedelem képződés-és felhasználás szerkezetének kialakítása.

Tőkeszerkezet

A vállalkozás tartós finanszírozási forrásainak összetételét mutatja, azaz a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát.

Pénzügyi szerkezet

Megmutatja, hogy a vállalkozás eszközeinek finanszírozásában milyen mértékben vesz részt a saját tőke, a hosszú lejáratú kötelezettségek, és a rövid lejáratú kötelezettségek.

Tőkeköltség

Kifejezi a finanszírozás forrásainak árát, azaz mit kell fizetni a cégnek az adósságért, az elsőbbségi részvényekért, a visszaforgatott nyereségért, a törzsrészvényekért.

A finanszírozás elvei

Rentabilitás elve: mekkora a rendelkezésre álló tőke költsége, illetve hogyan alakul a saját tőke hozama.

Biztonság elve: a cég forgalmi folyamatát a tőke-visszafizetési kötelezettségek ne zavarják meg.

Rugalmasság elve: a tőkeszükségletet az ingadozásoknak megfelelően rugalmasan kezeljék.

Normativitás elve: az idegen tőke megszerzéséhez, a hitelképesség megítéléséhez bizonyos normákból indulnak ki, amelyeknek meg kell felelni.

Likviditás elve: az adósságszolgálati kötelezettség feltételei biztosítottak legyenek.

Finanszírozás fogalma

A befektetések megvalósításához szükséges pénzeszközök előteremtését és racionális felhasználását jelenti.


Hitel fogalma, csoportosítása. Hitelképességi mutatók. Különleges hitelezési formák. Biztosítások csoportosítása.

Hitelek

Hitelintézetek által nyújtott hitel, kölcsön.

Bankkölcsön: Hitelintézet által nyújtott, pénzben folyósított kölcsön.

Nem bankkölcsön: Ideiglenesen szabad pénzeszközeikből a nem üzletszerűen pénzügyi szolgáltatásokat végző személyek is nyújthatnak eseti jelleggel kölcsönt.

Kereskedelmi hitel: Egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozók által adott halasztott fizetés, vagy előleg.

Halasztott fizetés: Az ellenszolgáltatás a szolgáltatás teljesítése, az áru átadása után meghatározott idő elteltével válik esedékessé.

Előleg: Olyan fizetés, amely időben megelőzi a szolgáltatásnyújtás megkezdését, illetve az áru átadását.

A kölcsön díjtételei

Ügyleti kamat

A hitelező által az adós rendelkezésére bocsátott pénz használatáért fizetendő díj, amely tartalmazza a hitelező kockázatvállalási díját is.

Késedelmi kamat

A hitelezőnek jár az alábbi esetekben:

 • az adós által az esedékességkor meg nem fizetett törlesztő részlet után
 • vissza nem fizetett pénzkölcsön összege után
 • esedékességkori kamat megfizetésének elmulasztásakor

Díjak

 • tanácsadási díj
 • hitel-, kölcsönbírálati díj
 • rendelkezésre tartási díj
 • folyósítási díj
 • garanciadíj

Hitelek csoportosítása

 1. A pénztömeg nagyságára gyakorolt hatás szerint
  1. Jegybanki hitel (számlapénzt és készpénzt teremt)
  2. Kereskedelmi banki hitel (számlapénzt teremt)
  3. Bankközi hitel (repo hitel)
  4. A hitelfelvevők köre szerint
   1. Vállalkozói hitelek
    1. i.      Nyitott hitelkeret
    2. ii.      Rulírozó hitel
    3. iii.      Áthidalási hitel
    4. iv.      Forgótőke hitel
    5. v.      Beruházási hitel
 2. Lakossági hitel
  1. i.      Fogyasztói hitel
  2. ii.      Áruvásárlási kölcsön
  3. A hitelek tartalma szerint
   1. Pénzhitel
    1. i.      Személyi hitel
    2. ii.      Reálhitel
 3. Kötelezettségvállalási hitel
  1. i.      Kauciós hitel
  2. ii.      Elfogadmány hitel
  3. iii.      Akkreditív hitel
  4. A hitelek fedezete szerint
   1. Fedezet nélküli
    1. i.      Ügyféllimit
    2. ii.      Negatív pledge
    3. iii.      Name-lending
 4. Fedezettel bíró hitel
  1. i.      Személyi biztosítékokkal rendelkező hitel
  2. ii.      Dologi biztosítékokkal rendelkező hitel
  3. A hitelek lejárata szerint
   1. Rövid lejáratú (éven belüli)
   2. Középlejáratú (1-5 év)
   3. Hosszú lejáratú (5 évnél hosszabb)

Nyitott hitelkeret: A bank a vele állandó pénzügyi kapcsolatban lévő, első osztályú adósnak minősülő ügyfelének biztosítja. A bank a nyitott hitelkeretből hitelt a hitelkeret összegéig nyújt. Az adós az igénybe vett hitelt egy összegben fizeti vissza.

Rulírozó hitel: A rulírozó hitelkeret terhére felvett kölcsön csökkenti a hitelkeretet, de a visszafizetett kölcsönt a jogosult a hitelkeret nyitvatartási idején belül a hitelkeret felső határáig újból igénybe veheti. A rulírozó hitel a vállalkozó átmeneti vagy szezonális tőkeszükségletét finanszírozza.

Rendelkezésre tartási jutalék: Alapját és a kamatnapokat attól függően határozzák meg, hogy a rendelkezésre tartási jutalékot nyitott hitelkeret, vagy rulírozó hitelkeret után számítják.

Áthidalási hitel: Az átmeneti forráshiány megszüntetésére, a rendkívüli beszerzésekre forrást jelentő, eseti jellegű, rövid lejáratú hitel. Esedékességkor a hitelt egy összegben kell visszafizetni.

Forgótőke hitel: Lehetővé teszi a nettó forgótőkével finanszírozott forgóeszközök bővítését. A finanszírozás tárgyául szolgáló eszközök lekötési ideje határozza meg a forgótőke hitel lejárati idejét. Visszafizetésének forrása az adózott nyereség, illetve újabb hosszú lejáratú hitel.

Beruházási hitel: Lehetővé teszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök bővítését.

Céljellegű: a bank meghatározott befektetési célokra nyújtja.

Fogyasztási kölcsön: Természetes személy részére pénzben adott, felhasználási célhoz nem kötött kölcsön.

Folyószámlahitel: A hitelintézet meghatározott időtartamra, meghatározott összegű hitelkeretet tart nyilván ügyfele pénzforgalmi számláján. A hitelintézet a számláról a hitelkeret terhére és összegéig kifizetéseket teljesít.

Forgalmi szemléletű hitelezés: A hitelintézet pénzforgalmi számlát vezet ügyfelének, amelyben lebonyolítja ügyfele pénzforgalmát, és nyilvántartja hiteltartozását.

Számlahitel: A hitelintézet a hitelkeretet ügyfele hitelszámlájára könyveli. A hitel felhasználásakor a bank a hitel összegét átkönyveli ügyfele pénzforgalmi számlájára.

Állományi szemléletű hitelezés: A bank a hitelállományt ügyfele nevén nyitott hitelszámlára könyveli. A hitelállományból a felhasználás a pénzforgalmi számlán jóváírással, a visszafizetés terheléssel történik.

Kauciós hitel: A bank kezességet vállal ügyfele tartozásáért. A kaució meghatározott pénzösszeg letétele biztonságul valamely kötelezettség keletkezése esetére, mely szerződésszegéskor következik be.

Elfogadmány hitel: A bank meghatározott pénzügyi keretet bocsát ügyfele rendelkezésére, és hozzájárul ahhoz, hogy a keret felhasználásaként ügyfele a bankra váltókat intézvényezzen.

Akkreditív nyitás: A bank nem visszavonható kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfele számlája terhére, harmadik személy javára meghatározott összegben fizetéseket teljesít.

Hiteldíj tartalma

–         kölcsönszerződésben meghatározott kamat

–         folyósítási jutalék

–         minden egyéb költség, kivéve:

 • prolongálási költség
 • késedelmi kamat
 • biztosítási díj
 • garanciadíj
 • olyan költségek, amelyek a kölcsönszerződés nem teljesítéséből származnak.

Biztosítékok

 1. Személyi biztosítékok
  1. Kezesség
   1. i.      Egyszerű kezesség
   2. ii.      Készfizető kezesség
   3. iii.      Váltókezesség
 2. Bankgarancia
 3. Bank által adott fedezetigazolás
 4. Tárgyi biztosítékok
  1. Zálog
   1. i.      Jelzálog
   2. ii.      Kézizálog
 5. Óvadék
 6. Engedményezés

Kezesség: A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha a fizetésre kötelezett esedékességkor nem fizet, ő maga fog helyette a jogosultnak fizetni.

Egyszerű kezesség: A hitelező követelése behajtása érdekében először az adóst keresi fel, és csak akkor fordulhat a kezeshez, ha az adóssal szemben indított eljárás eredménytelen.

Készfizető kezesség: A készfizető kezes fizetési kötelezettségének teljesítését nem teheti függővé attól, hogy a hitelező milyen intézkedéseket tett követelése behajtása érdekében, és azok milyen eredménnyel jártak.

Váltókezesség: A kezes a váltó valamelyik szereplőjéért vállal kezességet.

Egyenes váltóadósi kötelezettség: A váltókezes a saját váltó kiállítójáért, vagy az idegen váltó elfogadójáért vállal kezességet.

Megtérítési váltóadósi kötelezettség: A kezes a váltó kibocsátójáért, rendelvényeséért, forgatmányosáért vállal kötelezettséget.

Bankgarancia: Ha a bank a bankgaranciát adja, akkor garanciavállalásával hitelt nyújt a bankgaranciával rendelkező vállalkozónak. Ha a bank a garanciát kapja, akkor a hitelfelvevő a hitelező banknak egy másik bank garanciavállalását adja át biztosítékul.

Bankgaranciával a bank önálló fizetési kötelezettséget vállal harmadik személy kötelezettségeiért.

Bank által adott fedezetigazolás: Tanúsítja, hogy a bank a fizetésre kötelezett ügyfelének pénzéből olyan összeget, amennyi ügyfele jövőben esedékes fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, zárolt számlán tartja, és a számláról fizetést csak a fedezetigazolásban meghatározott jogcímen teljesít.

Zálog: Az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyait a hitelezője javára leköti. A hitelező fedezetet kap a később esedékessé váló követeléseinek kielégítéséhez, ha követelését az adós esedékességkor nem teljesíti.

Jelzálog: A tartozás biztosítéka ingatlan. Jelzáloggal csak pénzkövetelés biztosítható. A jelzáloggal terhelt ingatlant a zálogjogosult nem veheti birtokába, nem szedheti annak hasznát.

Kézizálog: Kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel a lombard hitel. Tárgya ingóság. A kézizálog jogosultja köteles a zálog tárgyát képező dolgot megőrizni, és azt a kézizálog megszűnésekor visszaszolgáltatni.

Bankhitelt biztosító zálogjog: Tárgya:

–         anyag

–         befejezetlen termék

–         félkész termék

–         árukészlet

–         ingatlan kivételével tárgyi eszköz

–         jövőbeli, vagy még lábon álló termés

Óvadék: Dologi biztosíték. Tárgya:

–         készpénz

–         takarékbetétkönyv

–         értékpapír.

A hitelező közvetlenül felhasználhatja az óvadékot követelésének kielégítésére. Ha a fizetésre kötelezett nem fizet, akkor az óvadék fedezetet biztosít a jogos követelésre.

Követelések engedményezése: Lehetővé teszi, hogy a követelés jogosultja követelését egy harmadik személyre átruházza. Tárgya:

–         minden fennálló, jövőben esedékes, lejárt követelés, kivéve azokat, amelyek a jogosult személyéhez kötöttek.

A hitelezési eljárás menete

 1. Kapcsolatfelvétel a bankkal.
 2. A hitelezés feltételeinek megismerése
 3. A hitelkérelem összeállítása, benyújtása a bankhoz
 4. A hitelkérelem megtárgyalása a bankkal
 5. A bank döntése
 6. A szerződés megkötése
 7. A hitel folyósítása
 8. Folyamatos ellenőrzés a bank által
 9. Törlesztés és kamatfizetések elszámolása

Hitelképességi mutatók

Eladósodottság mértéke: Kifejezi, hogy a saját tőke összege mennyire képes fedezni a vállalat kötelezettségeit.

Kötelezettségek / saját tőke

Hitelfedezettség: Kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mennyire haladják meg a vállalat követeléseit.

Követelések / rövid lejáratú kötelezettségek.

Faktor ügyletek

Faktorálás: Bankári biztosítékkal nem fedezett rövid lejáratú, pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése.

Szereplői:

–         Faktorbank: az a hitelintézet, amely szolgáltatását eladja az áruügylet eladójának.

–         Áruügylet eladója: a faktoring szolgáltatás vevője.

–         Áruügylet vevője: a fizetésre kötelezett.

Alapfaktoring ügylet: Csak az adminisztrációs szolgáltatásokat és a követelések behajtását tartalmazza.

Faktorbank szolgáltatásai:

–         adminisztrációs feladatok ellátása

–         ügyfele követelésének behajtása, finanszírozása

–         hitelezési kockázat átvállalása

–         hitelbírálat

Lízing ügyletek

Pénzügyi lízing: Adásvétellel összekötött bérleti ügylet. A lízingbeadó ingatlan, vagy ingóság tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja.

Zártvégű: Lehetővé teszi, hogy a lízingbevevő a lízingelt dolgon tulajdont szerezzen.

Nyíltvégű: A lízingbevevőnek közvetlenül nem biztosít tulajdonszerzési jogot.

Operatív lízing: Ide tartozik minden olyan lízingügylet, amely nem minősül pénzügyi lízingnek. A lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint megvásárolja, vagy előállítja a lízingügylet tárgyát képező eszközt. Közvetett lízing esetén a lízingbeadó vásárolja az eszközt. Közvetlen lízing esetén a lízingbeadó állítja elő az eszközt. A lízingbevevő a lízingelt eszközt a lízing időtartamának végén köteles a lízingbeadónak visszaszolgáltatni.


A hitelek fogalma, csoportosítása. Hitelezései alapfogalmak. A hitelezési eljárás szakaszai. Elektronikus bankműveletek.

Hitelezési alapfogalmak

A hitel pénzeszközök ideiglenes átengedése meghatározott időre, kamatfizetés ellenében.

A hitelek alapvető formái:

 • a bankhitelek (pénz-, és kötelezettségvállalási hitelek), valamint
 • a kereskedelmi hitelek.

A kereskedelmi hitel az olyan halasztott fizetés, vagy előleg, amelyet az egymással áruszállítási, vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások, vagy természetes személyek e jogviszonyukra tekintettel nyújtanak egymásnak.

Jogi értelemben a kölcsön tényleges pénzfolyósítást jelent, míg a hitel pénz rendelkezésre tartását jelenti csupán. A hitelként rendelkezésre tartott, de kölcsönként igénybe nem vett pénzeszközök után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni.

A kamat a kölcsön ára, vagy másképpen fogalmazva, a kölcsönvett pénz használati díja.

A rulírozó hitelkeretet feltöltődő hitelkeretnek is szokták nevezni.

A kamatot alakító legfontosabb tényezők:

 • A nemzetgazdaság egészének teljesítménye.
 • Az infláció mértéke. A növekvő inflációt kis időbeli eltolódással követi a betéti kamatok, azt pedig szinte azonnal a hitelkamatok emelkedése.
 • Központi intézkedések.
  • Az MNB refinanszírozási hitelkamatlábának változtatása.
  • A kötelező tartalékráta változtatása.
  • Az MNB refinanszírozási hitelkeretének a változtatása.
 • A bankok üzleti magatartása. A banki hitelkamatlábak alakulását döntően befolyásolja a bank által gyűjtött források után fizetendő betéti kamatok nagysága, valamint a bankok kamatrés iránti igénye.
 • A hitel célja és futamideje.

Effektív kamatláb: r EFFEKTÍV = (1+1/m)m-1, ahol

r EFFEKTÍV = a tényleges kamatláb

m = a kamatfizetés gyakorisága.

Irányadó kamatlábnak nevezzük azt a kamatlábat, amelyet a bankok a leghitelképesebb ügyfeleiknek számítanak fel. Ilyen irányadó kamatlábnak tekinthető, pl. Európában a LIBOR. Ennek mintájára hozták létre hazánkban a BUBOR-t.

A BUBOR a hazai bankközi pénzpiacon az egyes bankok egymás közötti rövid lejáratú hitelnyújtási során alkalmazott átlagos kamatlábnak tekinthető.

A hitel futamideje: a pénzfolyósítástól az utolsó törlesztő részlet visszafizetéséig terjedő időtartam.

Hitelfedezet (biztosíték): az a vagyoni érték, amelyet pénzzé téve a hitel visszafizetéséhez szükséges pénz megszerezhető abban az esetben is, ha az adós közben fizetésképtelenné válna.

A biztosítékok 3 csoportba szokták sorolni:

 • dologi biztosítékok (pl. zálogjog, óvadék),
 • személyi biztosítékok (pl. kezesség, bankgarancia),
 • egyéb biztosítékok (pl. engedményezés, vételi jog).

Egy vállalkozás csak úgy juthat hitelhez, ha a megvalósítani kívánt fejlesztéshez valamennyi saját erővel is rendelkezik.

A hitelszerződésben a bank és a hitelfelvevő megállapodhat türelmi időben is.

A türelmi idő alatt az adós a hiteltőkét még nem törleszti, viszont a kamatot ezen időszak alatt is fizetnie kell.

A teljes hiteldíj (teljes hitelköltség) magában foglalja mindazokat a terheket, amelyeket a hitelfelvevőnek a tőke visszafizetésén felül még viselnie kell (egyszeri kezelési költség, biztosítási díj, stb.).

A hitelek átütemezését hitelprolongációnak nevezzük. Ha az adós látja, hogy esedékességkor nem fogja tudni, visszafizetni a tőkét és kamatait, úgy kérheti a hitel futamidejének meghosszabbítását.

A hitelek csoportosítása

 • Klasszikus felosztás
 • cél szerinti csoportosítás,
 • lejárat szerinti felosztás.

Klasszikus felosztás alapján a bankhitelek lehetnek:

 • pénzhitelek (főbb típusai: folyószámlahitel, leszámítolási hitel, lombard hitel, fogyasztási hitel)
 • kötelezettségvállalási hitelek (elfogadványhitel, ill. a kauciós hitel).

A kötelezettségvállalási hitelek jellemzője, hogy pénzmozgás nélkül történik a hitelezés.

A hitelfelvétel célja szerint beszélhetünk:

 • beruházás hitelekről és
 • forgóeszköz hitelekről.

Lejárat szerint beszélhetünk:

 • eseti hitelekről: átmeneti forgóeszköz-növekedés finanszírozására, azon belül:
  • likviditási hitelekről: átmeneti pénzzavar kiküszöbölésére maximálisan 30 napos lejáratra,
  • áthidalási hitelekről: általában két napos futamidőre, rendkívül sürgős fizetési problémák megoldására.
 • középhosszú- és hosszú lejáratú hitelekről: a futamidő mindig hosszabb egy évnél, legtöbbször beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódnak.

A hitelezési folyamat szakaszai

 • A hitelkérelem összeállítása, benyújtása a bankhoz.
 • A hitelkérelem banki vizsgálata, elbírálása.
 • A hitelszerződés megkötése, vagy a hitelkérelem elutasítása.
 • A kölcsön folyósítása a kölcsönszerződés szerint.
 • A hitel figyelése (hitel monitoring).
 • A hitel visszafizetése.

A hitelfigyelés időszaka a kölcsön folyósításától az utolsó törlesztő részlet megfizetéséig terjed, s ezalatt a bank folyamatosan nyomon követi a hitel felhasználását.

Hitelgarancia intézmények

 1. a. Hitelgarancia Részvénytársaság

Belföldinek minősülő magánszemélyek, ill. ezek többségi tulajdonban lévő társaságok, szövetkezetek részére készfizető kezességet vállal.

 1. b. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Az alapítvány a PHARE segély felhasználásával, az FVM és bankok részvételével jött létre. Hitelfedezeti garanciát nyújt.