Magyarország a 18. században


1. Mo. 18. sz.

-     18. sz.: feudális abszolutizmus kialakulása

-     szatmári béke után Habsburg-birodalom megerősíti kormányzatának helyzetét

-     magyar korányszék bécsi befolyás alatt ® rendi főméltóságok politikai szerepe csökken

-     megyék kivételével mindenhol udvar akarata érvényesül

-     nincs önálló magyar hadsereg

-     Erdélyt külön kormányozzák

2. Abszolutizmus

-     felvilágosult Habsburg-uralkodók: különböző rendeletekkel a kezükben levő területek gazdasági, társadalmi fejlődését próbálják elérni

-     abszolutista uralkodók: konzervatív jelleggel, szükség esetén erőszak alkalmazásával próbálják hatalmukat fenntartani

-     mindkét államforában király tkp. egyeduralkodó

II. Mária Terézia 1740-1780

1. „Kezdetek”

-     1740.: Mária Terézia királynő (1723. III. Károly: Pragmatica Sanctio)

-     1740-48.: spanyol örökösödési háború (II. Frigyes). Mária Terézia magyar nemességhez fordul segítségért ® ahelyett, hogy függetlenségünket kivívtuk volna, életünket és vérünket ajánljuk fel

-     Habsburgok csak Sziléziát vesztik el ® magyaroknak köszönhető

2. MT. célja

-     területi egység létrehozása

-     ország fejlesztése

-     társadalmi-politikai modernizálás

-     nem a felvilágosodás híve, de intézkedései modernizációs reformtörekvések

3. MT. törvényei

-     1754.: vámrendelet ® Mo. nagyobb mértékben viseli vámokat.
Mezőgazdasági cikkeket exportálni, iparcikkeket importálni éri meg ® Mo. mezőgazdasági országgá válik

-     1777.: Ratio Educationis ® oktatásról szóló tv.: népoktatás bevezetése


4. Urbárium – úrbérrendezés

-     jobbágyok földesúri terhei nőnek ® állami adó nehezen behajtható ® MT. rendeleti úton szabályozza az úrbéri viszonyokat: jobbágytelek, haszonvétel, szolgáltatások rögzítése (jobbágyterhek egységesítése) ® földesúr korlátlan joga megszűnik   (tartalma hiányzik!!!)

-     jobbágyok helyzete javul: dunántúli majorsági körzetek
romlik: egykori hódoltsági területek (ott enyhébbek voltak a kötelezettségek)

II. II. József 1780-1790

1. Bev.

-     központi akaratot akarja érvényre juttatni a rendi jogokkal szemben

-     felvilágosult abszolutizmus elvei; cél: egységes monarchia

-     „kalapos király”: nem koronáztatja meg magát a magyar koronával ® nem kell a magyar alkotmányra felesküdnie; nem köti kezét a nemesi adómentesség

-     1784.: magyar királyi koronázó ékszereket Bécsbe viszi

2. Rendeletei

-     1781.: türelmi rendelet ® szabad vallásgyakorlat görögkeleti + protestáns vallásúaknak

-     hasznos munkát nem végző szerzetesrendeket feloszlatja; tőlük elkobzott földeket jobbágyoknak bérbeadja

-     1784.: nyelvrendelet ® latin helyett német a hivatalos nyelv

-     1785.: közigazgatás átszervezése ® nemesi vármegyét mint közigazgatási egységet eltörli, helyette Mo-on 10, Erdélyben 3 kerület

-     1786.: térképészeti felérés

-     1785.: jobbágyrendelet ® cél: jobbágyság helyett bérmunkával műveljék a majorságokat
Örökös jobbágyság megszüntetése ® szabad költözés; termékfeleslegével szabadon rendelkezhet; telekhasználati jogát nem vonhatják kétségbe; peres ügynél ügyvédet kap; gyereke taníttatásához nem kell földesúr engedélye

-     1789.: nemesség adózása ® jobbágyokhoz hasonló mértékben birtok utáni bevétel 12%-a

3. Halála

-     növekvő rendi ellenállás; sikertelen török háború miatti elégedetlenség; kedvezőtlen külpolitikai viszonyok; francia forradalom példája ® halálos ágyán összes rendeletét visszavonja türelmi és jobbágyrendelet kivételével

4. Jakobinusok – Martinovics-féle mozgalom (nem biztos, hogy kell)

-     szűk körű, elszigetelt szervezet

-     cél, program: ország polgári átalakulása, függlenség kivívása

-     Reformátorok Társasága: felvilágosult nemesség – köznemesi vezetés alatt álló köztársaság kiváltságok megtartásával

-     Szabadság és Egyenlőség Társasága: közvetlen népuralom, közteherviselés; nemesi adózás, polgári köztársaság


Erre kerestek:

magyarország a 18 században és magyarország a 18 században tétel és 18 századi magyar társadalom és magyarország a xviii században és magyarország népessége a 18 században és 18 századi magyarország és 18 század magyarország és magyarország a 18 századi habsburg birodalomban tétel és magyarország 18 század és magyarország a xviii századi habsburg birodalomban és

2010. április 20. | Érettségi tétel kategória Történelem érettségi tételek
Címkék:
\